Post Message here!  Back to San Carlos City page
USER AGREEMENT &  DISCLAIMER
Refresh (Press F5) this screen to see your message!
We will start all over, please No insulting, slanderous, libelous, derogatory, provoking and offensive messages. I beg you. fm7/12/12


From: djr
Town_City: pangasinan
Email: gutsradio@yahoo.com
To: all
Remote Name: 76.246.4.38
Date: Saturday, August 16, 2014

Message

I'm inviting everyone to listen to our online radio station http://www.gutsradio.com or upload po natin GUTSRADIO sa apps store. Maraming salamat po.


From: Santiago
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Monday, August 11, 2014

Message


From: Christine
Town_City: San Carlos City / So San Francisco CA
Email: christinerzarate @yahoo.com
To: All San Carlinians ,Friends and Relatives
Remote Name: 108.68.108.90
Date: Thursday, May 01, 2014

Message

Our beloved mom. Rosario Camacho Resuello passed away April 25,2014 Funeral Services as follows: Cypress Lawn Funeral Home 1370 El Camino Real Colma, CA. 94014 Viewing/ Visitation 4 pm - 9 pm Monday - May 5 Tuesday - May 6 Funeral Mass : May 7 Wednesday 10:30 am. St Augustine Church 3700 Callan. Blvd. So. S F 94080 Final Rest : Cypress Lawn Hillside Garden May the eternal light shine upon her and she will rest in peace . WE WILL MISS AND LOVE YOU!!


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.111.220.45
Date: Friday, November 15, 2013

Message

I guess BNP is on vacation some where with Nellie Millie so busy with her a clear departure from his active role with Special Ops. In this case it is possible that Nellie Millie is his Specialty in another kind of operation. heee heee.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 50.126.157.20
Date: Tuesday, November 12, 2013

Message

ikot-ikot by Sarah gernimo


From: Ikotikot
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 50.126.157.20
Date: Tuesday, November 12, 2013

Message

http://m.youtube.com/watch?v=oWs9jvCSVZM&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DoWs9jvCSVZM


From: Ikotikot
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 50.126.157.20
Date: Tuesday, November 12, 2013

Message

http://m.youtube.com/watch?v=oWs9jvCSVZM&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DoWs9jvCSVZM


From: TPu
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.111.220.45
Date: Tuesday, November 12, 2013

Message

The aftermath of typhoon Haiyan brought so much death and destruction as shown on a continuing newscast on CNN. More countries have expressed their desire to help. But what about those bigwig politicians in our country doing to help alleviate the suffering of our people? It is truly a very bad situation for those people hit by this calamity. If only those money corrupted by this Senators and Congressmen/women went into reserve for future need just as this one, I think we are in a better position to help anyone stricken by any natural disaster. But these group of Solons in Congress are heartless, uncompassionate for us long as they can circumvent the law into their own advantage, they will keep on stealing peoples' money. Senator Enrile is one of them and if he is stealing at the age passed his 80 years it got to show that he was stealing money since his very start working for the government service. I think we are all dumb and stupid as electors of these kind of people so with Estrada who was judged guilty of corruption and plunder and kick out of his Presidency is back as the Mayor of Manila. Filipinos think hard.


From: SQP
Town_City:
Email:
To: Jonathan Salvador
Remote Name: 174.2.34.7
Date: Wednesday, August 28, 2013

Message

Buti nakakatulog ka at Hindi ka marunong mag????.


From: Miterol segunda
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 24.165.4.226
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Haru....ne hau ma.....che-che


From: Mitirol segunda
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 24.165.4.226
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

haru!


From: Nature Sci
Town_City: Lingayen
Email: aljider@yahoo.com
To: To those looking for business opportunity
Remote Name: 121.54.51.109
Date: Sunday, August 04, 2013

Message

BUSINESS OPPORTUNITY: Boost Your Beauty! Be Healthy! Become Wealthy! Be A Nature Sci Dealer Now! We are looking for business oriented folks who want to increase their income. For only a minimum of Php 5000, you can be one of our dealers / ...distributors. Contact 09178540228 or visit our store at 2nd Floor Robinsons Forum Mall, Pioneer Street, Mandaluyong City to know more details. What are you waiting for contact us now! We sell Philippine made organic products that will help boost one's health and beauty inside and out. Our products include herbal / food supplement, juices, tea, therapy oil, soaps, sun block cream, facial toner, etc.


From: biyangot met
Town_City:
Email:
To: coticot lovers
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Saturday, June 29, 2013

Message

atay coticot wala met so arum ya nipaakaran to! singa no walay asiim mo ya kalukuwan ya gagawaen na superiors mo ensan mo i-expose, ampetang so ulo da ed sika ta akotikot moy aliwa ya gagawaen da!!singa amay agawad sakey ya dystrito ya say inrekomenda na Supervisor tan Principal para promotion et aramay aliwan qualified!Diyad last minute naantaan na saramay qualified ya agira akapila ed promotion!!diyad gaway lastog to may sakey ya aliwan qualified ya mansalti ya kuwanto et anggapo lay abet na saramay qualified ta asumpal lay plantilla!akasabi la kunod Manila tan alagaren da labat so adjustment pay da ta tinmagey so posisyon da!!natan samay qualified, linmad Manila tan inpawil toy plantilla tan ang-file na demanda ed Supervisor tan Principal!!ta amayamay ya irretgularities na promotion!!! Diyad petang na ulo na Supervisor, kuwanto " Panoy inpakakotikot nen Mrs. so& so na sayan agawa?? ay nanmaliw eay tawag da ladsamay nanremanda et Mrs. Kotikot!!!!say irap to salaney so pakatalos na saramay agda anta so istorya!!!!!apalabas so pigay taon, akapan-nenengneng iraymakaantad si Mrs. Kotikot!!!kuwanto may makanta, akin et tinawag da kayoy Mrs Kotikot , ensan akalek!!! ay inpaliwawa dad sikato so dtorya tan sgawa . Natan mankelaw may nantepet ta all along say pakatalos dad Kotikot, et Aliwa!!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, May 26, 2013

Message

Say ... abuek ... ya salita alioa labat ya naala ed kabeng, no ag ingen nasali ed pacanengneng na .... linggas ya gawaen ton singa cokorongcorongen na gamayan so taklay mo ... pantelekteleken toy matam ya kirmat so nanenengneng mo ... say napoyok mo et singa obak na siboyas tan cayemcayem ya singa poto ya gawa ed Nalsian ... tan say forma na lopa to et bangonen toy Leonardo ed angicotkotan ed sicato. _____Araraya ya dinmalan ed bilay so aga nalingoanan anggano oala la so pamilyam, ta kada nanonotan mo et saray pueg mo onkolaney ya singa inlerab ya bolong na balayang, tan manlinget ya anggad saray gamegamet mo. ____ Wala met so kabat ko ya nidomadoma ya agaak ni akakoticot no siopa so kapara to. Ayan too nen manriripaso para eksaminacion ed midicina kada labi inoman ya aga nasabsabaan. Balet say macapakelaw ticorkor kilan amin akin et akaalagey ni. Nen pinmaway so resolta na ... board exam ... alokso toy padir ya aga anggan apilat so pantalon to. Anggad natan agko nalingwanan tan macacalek ak no nanonotan ko. hehehehe!


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Sunday, May 26, 2013

Message

Aminpinsan kon asali so talagan abuek, 1975; tan agla apidua. Siak a lanang so managsempet ed saray barkadak no onpaway kami nen colegio kami. Antak a lanang so limitasion ko; mairap so ansakit so ulo no kaimbuas.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, May 26, 2013

Message

Kabkabat koy Bornon Bauzon, sikato so juez de paz ed STB nen saman. Maong ya too ya, mistizo tan antatoy ley. Glass-mate met na sakey ya kuyak. Say problima labat so agto antan bembenan so kabeng. Nanaral ni komon ed si BnP odino siak no panon ya usaren so agua di pataranta. Sikato labat so judge ya anengneng kon mandokol-dokol ed banawang no abwing la.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

doga may kuanen chofir ya agto atalapos so nganak ya wala so siwsiw to. diad pangipapasoot toy rason nen akolao asabi da so loob na juzgado ya say juez ed municipio si bornon bauzon (kabat nen mitirol no siopa ya). tinepetan toy akolao ya maistra kono ya say ngaran to maria no antoy akoninengan ton akatalapos. lapod walala so idad nen maria kanian sikdo-sikdo so pankangao to. say kuanton inmebat ya singa amayamay so anta to ... caca cala ... sinior juez so bigla ton inbesngao. natan ta abanaan dan mimiddio akainom si juez tan agto atalosan say kuanton tampol ... case dismissed.


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Arayan estorya yo so nangelan co lad pastolay dweeg tan baka. Puros Tongtong Basilio. Angapon ballot yaa nagawa ed bilay na too. Nayarin natambakan so delap o agos na danom pero agmo natanbakan so salitay too. Labat pamaelek ed katoowan lalo lad lastogan ed silong na kamantilis tan alog na pastolay dweeg.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Onpan pareho so nan-aralan da ta diad colegio ed Pangasinan met amo nan-aral may akolaw. Siguro aliwan nan-aralen so tetelen, ta no malasaw so utek angan anton aral, agto napapalet. Walara so nan-aral ed Pangasinan ya maong so inpangutek da tan nayarian da so miguyoran ed aray nan-aral ed Manila. Say isip na too, so naimantonan mo ed panagpaliwawa ta no say paliwawa et nankakanat, odino, isusuldong so ag nepeg a isuldong, kuanda palig-palig, daiset a siplog na dagem labat et nabalang la.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Ay, nangelan ko yan estoria. Amay akolaw anak ton abogado ya nan-aral ed sakey ed saray colegio ed Pangasinan. Amay anak cono so nanbilin ed samay akolaw na ibaga to ed samay driver na Pepsi-Cola truck.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Nen inmona ran panaon, wala so truck na Coca Cola ya kayari ton mangiepas ed San Carlos ondiretso la ed Urbiztondo pian niepas to so arum a karga to. Say Dalan mamaarap ed Urbiz et Abanon. Walay sakey ya agew, akatalapos na nganak, agla tinmonda. Amay makankarian mamapasnok, diad kumadua ya agew so pinara to so truck na Pepsi Cola, kuanto ed samay driver so manbayar ed inpakatalapos to ed nganak a manok to, tan bayaran to met so aray aray siwsiw ta onpatey era lapud ermen da ed inpatey na ina ra. Bayaran mo met so iknol a komon nagamuran to, aga atalapos so nganak to. Amay driver na Pepsi Cola say kuanto, aga kon dinmalan diman nen karuman, tinepet to no anton truck so akatalapos. Kuanto may akolaw so Coca Cola Truck. Aliwan siak sirin kuanto may driver ta Pepsi Cola so gawak. Amay akolaw mamapasnok, kuanto, maestra ak, amtak ya nandumaan so primeron ngaran yo, balet ta say apeleyido yo so Cola, kanian sankanayen o sanagi kayo. Kanian bayaran mo tan singil mo la ed saman so kanayen mon kapara na apelyidom. Sikato ya man so kuankon pepeteken so aga napetek a singa panangipaliwawa na sakey a diparan. Kuanko, angan atagey so aral na too no melag so otek to, nabasa to labat so libro balet ta agto nayarin ipaliwawa. Ta pian say panduruwa na too ed inkakapoy na utek mo et ag nasukayan, nepeg ikupit mo labat so sangim, ta mas maong a manduruwa ra nen say patuwaen mo kada biswat na sangim.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Talagan manisia ak ed sika Mitirol, on kankaninot a kutdang, makasabi ka ed gloria ya laen mo. Mas maong ni lanti no antis mon akmonen so kakanen mo et gatgaten mo ni, tan panbayag mo ni ed dilam pian natawayan mon amin no antoran rekado so akalaok. Tua may kuanen lakik Canuto ya say pamaliket ed bii so ongapo ed pitotongtong, tan amtaen mo nin maong so liknaan to tan diad pilimog mo ed sikato so nanengneng mo ed mata so retrato na pirawat ya anak mo. hehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

No wala met ed siak so kaparay alak mo, agko met usaren so baso. Say iyusar ko so medicine dropper. Wala met so difirincia na stilo ta. Igapok ya iterter one terter at a time dimad nampegleyan na duaran palandey. Sakey ya terter labat kada pulgada primiro dimad kawanan. No kasabi lad toktok, mabayag diman tan singa amay cansion "ag ta ka akmonen, ag ta ka gatgaten, pantolintolinen ta ka labat ed dilak". Insan ko isublay imay kawigin palandey. No nayari la, insan ko natan iterter ya paunlad puseg. Nakaukolan ya saray lima et busy met ira ya manpuyok na aray antokaman. Importanti met ya ag ka apurado. Natan amay coup de grace ya kuanda. Manlapud puseg, kalkalnaan lan iterter may dilo ya paunlad gloria. Balet antis kon itoloy ya, itondak la yan kogkogip na narerengel ko lay mrs ya onaasingger ed siak ta ompano nadapingol ak ed ten-ten, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Friday, May 24, 2013

Message

No sikato tan so gustom, balet ta say wala ed siak et Chateau Lafitte Rothchild 1982, wala ni sakey a bote ya atilak ed siak. Kuanda no inumen ya kuno et agnayarin ibales ed baso, no agsay ibales mo ed puseg na pupuyuken mo, kalkalnaan ya ilupen, dildilan so antokaman ya onibong angan ondaloy ed leksab na puseg pian aga napirde. Duga ya?


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, May 24, 2013

Message

Say padumaan na karapas tan puyok so singa pandifirinsiaan na kabeng tan say 2011 chateau lafite rothschild carruade de lafite pauillac.


From: Managpuyok
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Friday, May 24, 2013

Message

Anto pandumaan na karapas tan puyok. Say puyok so anlemew, makalna tan no arum liber-liber labat so lima. Say puyok aliwan biglaan tan kaiba to met la so kemkem no bilang ta nagustoan da. Say puyok so nabangon to so naogip lan liknaan. Mas gustok ni amo no tawagen daak a managpuyok nen say managkarapas o managkotikot.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

antayo aya manayay ... coticot ... is synonymous with ... finger. agko anto no tua ya nen manaanap iray eslogan na KFC kono acapitongtongan day sakey ya empleado ya taga pangasinan ya wadman ed cafeteria ya cocoticoten toy sangi to. Say tepet dad sikato - "how does it taste?" say ebat to "finger lickin' good" kuanto.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

Agko labay ya iyusar so salitan coticot ta say laen to so aray abot labat tan anta yo metla ya karaklan na aray abot say angob da so ampasaseng. Mas labay ko nin iyusar so salitan karapas. Singa inkuanda ray arimicano, no karapas so nausar, one can appreciate the hills and vales, the undulations and the promontories.Insan naliknam ni so kalemekan na baog ya nabenbenan mo. Sika to ya so aviso nen lakik ed siak nen wala ak nid kalangweran.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

nipawil kod si mitirol dimad nanlapoan to walad man so pinangaranan day iniong ya coticot. aya komon say tawag dad sikato iniong ya socait. akin balet ey?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

say pandomaan na ... socait ed coticot ... anggano nanasinggeran so talos da dia ed biskeg na ponto so baetan. no ... socait ... manguantis ka no osaren mo ray gametgamet mon kinmandila. no ... koticot ... balet anggapo so antokaman ya osaren mo ya pamalkot moy gamet mo. say intencion ed saya piano naliknam no antoy liknaan no labos et walay gongona.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

atan socaiten...agko labay so balikas a coticoten. Eleng labat so cocoticoten. hehehe


From:
Town_City:
Email:
To: makaaro
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

Onpan say labay mon ibaga et aray arum ya no say pantotongtongan ed palda na bibii so makaimis era. Siak andi....say labay ko labat no anto so sinakoban na atay palda. Singa si Mitirol a taga St. B. labay ton socaiten no anto so sinakbongan na palda, sikato tan so pakaimisan da dia.


From: makaaro
Town_City:
Email:
To: nanaelew
Remote Name: 63.150.229.5
Date: Wednesday, May 22, 2013

Message

Kaaro, amay nomero ed Remote Name, igoogle mo tan. Ompaway no ener so nanpondoan na computer ya ginamit mo. Arayay catongtong mo dia mamasiken lara kanian anta da so amayamay ya wes. No say pantongtongan et palda na bibii, say mata da onsinag tan say imis da aralem ya ag natokor.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, May 22, 2013

Message

piano naicdan na samit ya dengelen "aquin ta no ayay ... socaiten ... saltan na ... coticoten?"____ e.g., coticot; koticoten; kinoticot; kocoticoten - day otek toy lasi ta lanang ya ... labiralabir insan mangkangao ni.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Wednesday, May 22, 2013

Message

Aray wala ed Amerika mairap eran naelew - anta dan sukaiten no iner so pangalaan da na inpormasion....hehehehe (galaw ko labat)...Say pakaantak atay IP Address mo.


From: nanaelew
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.176.13.2
Date: Wednesday, May 22, 2013

Message

posting...sorry


From: nanaelew
Town_City:
Email:
To: bnp
Remote Name: 86.176.13.2
Date: Wednesday, May 22, 2013

Message

thanks for posting partial unofficial results. im happy for it. kumon tuloy-tuloy lay asenso na baley na san carlos,. by the way panon mon naantaaan ya london so poating k. salamat uli


From: BnP
Town_City:
Email:
To: To London guy
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Partial unofficial tally as of 2013-05-21 19:07:47 representing 42.1% of the San Carlos City, Pangasinan Election Returns. (56 of 133 Election Returns) (31,156 of 96,753 Registered Voters) San Carlos City, Pangasinan Mayor RESUELLO, JULIER NPC 19,230 SORIANO, DOUGLAS LP 8,688 POSADAS, JUN AKSYON 1,252 CAYABYAB, ROMEO IND 159 Vice-Mayor RESUELLO, JOSERES NPC 19,363 SORIANO, JACK LESTER IND 9,585


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

aray sanagi inngorangor, inpalebleb, incalingcaling day douglas soriano.


From: nanaelew
Town_City: san carlos
Email:
To:
Remote Name: 86.176.13.2
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

gabay k labat kumon no siopay analon mayor tan vice mayor ed baley kon san carlos. salamat


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, May 19, 2013

Message

no onsabi bilang ya agto ka lalambongen ed sanlapis ya danom, agmo la nononoten ya ipisingan na anto kaman di talon, kamatis, palya, baeg tan no antoratan so nabagot mod giligilig na kakiyewan. balet, say gawam pian sakbaten to ka ya itandoro ed taoen laka ed samay amigom ya ... americano ... ya walay bolos iran kamanokan to. asikasom balet no antoy aleen mon kalasi na manok ya sicato so laokan moy apayas tan maronggay ya ipaogtom ed sikato. say labay ton manok ya pakgeran mo amay ... olikba (silky chicken) ya gansa so sali.


From: BnP
Town_City:
Email:
To: KB
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 18, 2013

Message

Wala manaya so duaran paraskon Lambanog, ko tan sakey bote ya alak na nipa nanlapu ed Bugallon. Tan no onsabi kadia, siguro manbubunga laray talon ko.


From: K B
Town_City:
Email:
To: B n P
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, May 18, 2013

Message

Imbagam ya mataldit moy lagabulin, kanyan agko la awiten no onla kami nen Gorio ed alolong mo. Diad isip ko, say rason ta diman lanti ed panaggawaan na lagabulin so asingger ed dayat. Say danom ya iiyusar da so neighbor na dayat. Amiyamay so iodine ed dayat. Say natatawayan mo so singa tincture of iodine. Alikas ko met ed sayan taway but to a lesser degree ed Talisker.


From:
Town_City:
Email:
To: Concit
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Thursday, May 16, 2013

Message

Maong agi ta aliwan liknaan mo so maermen. Ta no say liknaan so maermen lalo la no natapewan to so biskeg na kanonotan; kasumpalan to no mamaminsan so kaputltotan na linawa. Siguro, matalag so makaanta ed Dr. Posadas. Diad panakar na agew ta ingapo to la so pangibawag toy panpilalek ton manserbi ed karaklan tan naantaan dala, onpano onpaway ed ontumbok eran election. Kerew ko pa ipaliwawam may "Tiyange Mentality" ta agko natalusan.


From: Concit
Town_City: Palaris
Email:
To: kabaleyan
Remote Name: 70.180.251.103
Date: Tuesday, May 14, 2013

Message

Maermen so linawak ed resultay eleksyon tayo. Mapatnag ya nabilang labat lay 'intelligent' voters. Sayang agagi, serbesyon malinis so niiter nen Dr. Jun Posadas labat. Angapoy nipakemkem tod botante. Nakarne tayon sakey simba balet taloy taon tayon mandalokdok. Bangon kila agagi antis ya omputi buek tayo! Ipulisay so "TIANGGE MENTALITY." Maermem ak...


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Tuesday, May 14, 2013

Message

Philippines Named ‘Most Stupid Country to Elect a 20-Year OJT as a Senator’ by Time Magazine


From: someone
Town_City:
Email: FGling_don@yahoo.com
To: Marietta Santiago/Roberto
Remote Name: 68.208.127.1
Date: Monday, May 13, 2013

Message

someone knew Marietta Santiago Roberto who used to work in Riyadh Saudi Arabia as a nurse? kindly keep in touch!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, May 12, 2013

Message

keeps me thinking what you posited, is not beyond reproach. it's highly questionable this premise " people attain equality in death" which brought me back to the bible. ___ isesus christos, was a man. he croaked and was buried. his body supposed to turn to; carbon; oxygen calcium; hydrogen ... did not, instead he went flying into an adventure who knows where. ___ what happens now when your son doesn't enjoy getting married? if i were you, why share the loot you hoarded - come to vegas, and i'll teach you how to enjoy it. :)


From: aaaa
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.135.21.249
Date: Friday, May 10, 2013

Message

While there is inequality amongst people while alive because of circumstances, people attain equality in death irrespective of where they came from. The human body of a rich person and a poor person would degrade back to Carbon, Hydrogen, Oxygen Calcium and other minute chemicals. That is why in life where there is inequalities, death is the final equalizer. When a person is dead, he is dead and nothing would matter to him…So you better share anything while you are alive rather than wait when you die or else your daughter-in law would enjoy what you had. hehehe.


From: aaa
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.135.21.249
Date: Friday, May 10, 2013

Message

testing


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, May 10, 2013

Message

inside the boneyard not everyone are equal. there're those who are buried below ground with rags on while those who can afford it rest in opulence inside marbled mausoleums. still even in death money talks bullshit walks.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.135.21.249
Date: Friday, May 10, 2013

Message

I think Filipinos are not indolent. They live their lives the way their ancestors did, which is to be happy. People work hard in order to have the ability to do things that they would enjoy, so they would be happy. That is exactly what a lot of Filipinos are doing, just by doing nothing, they are contented with life. They know that in the cemetery, everybody is equal, that there is no rich or poor person. hehehe…


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.135.21.249
Date: Friday, May 10, 2013

Message

I think Filipinos are not indolent. They live their lives the way their ancestors did, which is to be happy. People work hard in order to have the ability to do things that they would enjoy, so they would be happy. That is exactly what a lot of Filipinos are doing, just by doing nothing, they are contented with life. They know that in the cemetery, everybody is equal, that there is no rich or poor person. hehehe…


From: Pinay
Town_City:
Email:
To: KB
Remote Name: 174.0.114.32
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

I am glad to hear that your friend confirmed my view that some progress is happening in the Philippines finally. I hope everyone, government at all levels, businesses and labor will work together provide a conducive environment for business to flourish and attract much needed foreign investments. We have English speaking young population with relatively low cost of labor compared to most Asian countries now so I hope this is a beginning of good things to come for our country. I hope we can develop our tourism industry with all our beautiful beaches to compete with Vietnam and Thailand so our youth can stay home. Everyone agree that Asia will be the next economic power sooner rather than later. The expats especially the babyboomers can do something to fast track the development of our tourism industry by investing in it not only financially but lending our expertise of how we can attract other tourists into our shore. We can start with No Littering Campaign everywhere, clean washrooms in our airports with toilet papers even if one has to pay a little to attendants who make sure they are always clean. And the government has to provide safe and secure environment for everyone especially tourists, good navigable roads, reliable electricity supply, clean water and good sewage and garbage system so our country is clean and people are honest and friendly. We can be like another Hawaii if we all work towards this common goal and I hope it will happen in my lifetime.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Hate to mibabali interrupt in your awesome "exchanges". Balet, maong ya you noted the redundancy nanpapara ya sentido ed inpangicorit nen Marinas. Makapaota!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

No insulting, slanderous, libelous, derogatory, provoking and offensive messages. In the rule noted above, there is no question what constitute slanderous and libelous statements. However, the word insulting, derogatory, provoking and offensive can be relatively interpreted. Such as in when one wrote something, and one offered contradictory opinion, the contradictory but stronger, logical and definitive opinion is insulting to the original poster who had the unfortunate limitation of a challenged understanding oftentimes sensitive to the contradictions. Kudos for those who appreciate keener mind for they have the ability to appreciate any lesson learned.


From: K B
Town_City:
Email:
To: mea culpa
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

...physicians...


From: K B
Town_City:
Email:
To: Pinay
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

A couple of days ago, I was with a golf buddy of mine who is a laparoscopic surgeon and equally divides his work here and in manila. I tried to pick his brains on how the phil is doing. He was impressed with the current president who is trying his best to improve the financial situation back home. Business people were encouraged to pay their fair share of taxes. The commom tao are slowly being furnised health insurance coverage. He mentioned that because of this, there would be not much need for medical missions from abroad in the near future as local phisicians can now be paid. Of course, the president can only work on one thing at a time and I'm glad personally that the customs bureau is going to get a face-lift. I was informed that at this time, the customs are doing things promulgated since 1957! Because of the credit upgrade of the phil, more and more foreign investors are flocking and investing there. During the years 2001 to 2010, the darlings of investors were the BRIC countries as they were growing nearly twice the rate of the global economy. They are brazil,russia, india and china. However sine 4/2011, total returns from the BRIC countries was -23.4%. Now we have the emerging TIMP countries showing much-improved performances. Since 4/2011, investment return from turkey was 22.4%, indonesia was 26.0 %mexico was 12.3% and guess what? the philippines was 57%, the topnotcher. You were right.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

Angapo so aso mi, balet ta ayan tiyagew, so mangaliw ak na kanding pian wala so manputot na dika ed solar mi, tawagen ko ran na Papait tan Kaldereta.


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

Pulyanan mo KB ta no makakar ta ed DC iyatwitan koy Linket tan Catiba tan sakey ya tibol na nipa. Para saray bebei mangawit ac na Pakbet ya dayewen da ladiad Southern California. Akaregistro so recepic ed DC Patent office singa say recepe na CocaCola o Pepsi. Ompano galaw labat nen BNP, onpano kasabi tad abong to et ibolos toray Pitbull tan German Sheperd ya aso to.


From: BnP
Town_City:
Email:
To: Pinay
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Monday, May 06, 2013

Message

You know my house is always open for you and Bob; and I thought you were coming with Thelma and Auring last year. Yoli is the same thing too, as well as AG. However, I believe AG had been spending time in Chicago underneath Marilyn Monroe's big statue.


From: Pinay
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 174.0.114.32
Date: Monday, May 06, 2013

Message

Akin et angapoy inbitasion mo ed siak, Yoli tan si AG ey so we can finally meet each other, met TPU and you already. Just came back from San Diego, stayed in Coronado and met a wonderful, very classy and professional Filipina realtor originally from Davao, married to a Greek lawyer who showed us around with her assistant doing the driving including La Jolla for two days. Would recommend her highly to anyone looking for real estate in that area, she owns the real estate company with her husband taking care of the legal aspect of her operations so I was so proud to meet another of our compatriot who made it at such a young age of 40.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Monday, May 06, 2013

Message

On say maong a kakaunla dia no Abril tan Noviembre. Agka mangaawit na Lagavulin ta mataldit ko, wala'y nilukasan ko angad natan, agko ni pinawil, singa wala so taway ton tambal. Wala met so alak na nipa dia ta angawit ak nanlapu ed Lingayen; ontan to met so Lambanog, limay taon tola.


From: K B
Town_City:
Email:
To: BnP
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, May 05, 2013

Message

Atrasado kami la nen TPU ta asumpal lay imbuskag na aramay rosas ya nanlapud japon. Mas maong lalaingen no panaon lay norfolk spot ta piano nilutuan mo kami na amay midyo anakseng ya luto tan walay rosas an katuray to. Agka mapaga ta mangawit ak na botiliay Ardbeg tan Lagavulin. Wala met siguro so awiten nen TPU na sakey prascon nipa.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

KB tan TP, pasiar kayo labat dia ed Washington DC, lukas so puerta na abong mi para sikayo..pian naiprepraan taka yo na insangiel...ditan mo naantaan no anto so pandumaan na insangiel tan insanglil. hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Nen ogogaw kami ni, say kuan na mamataken so say balikas na too so mangiter na sukat ed kanonotan tan inkatoo. Kanian no say inusar min salita et balikas ed lansangan, so ibangat daka mi, ya aliway inusar mi. Singa no tepeten mo no siopa so katongtong mo, et iusar mo so "katongim" kuanda, iner so papakaaralan mo itan ya balikas. Ontan to met no ibagam ya say sakey a too et akangireyet...kuanda akin aso sirin? Nepeg usaren mon balikas so akaimis, ta say imis manlapu ed lupa na too, balet ta say ngireyet so manlapu ed aso. Sakey lamet a narerengel ko so "say inaral nabalang balet ta say inkanatural aga naekal." No nognoten ko ya, amin ya kapananak so angapo so anta to no agsay manotnot no naerasan. Balet ta diad ibabaleg to man a ogaw so mansalat nisengeg ed naimatonan to tan narengel to. Amin eraya so inaral, tan aga inkanatural. So anto so kabaliksan to man ya balikas. Say pakaantak ed satan so say inkanatural so aman so naimatonan to ed kaliber-liber to, balet ta ayan naimatonan so "acquired" o naala...aliwan inianakan..."by birth" Say utek aga nanpapara lanti, wala ra so medio atapew, tan nalener ira ed sankabibin danum, o wala ra met so sungap-sungap singa bulasin akilotan no wala so daiset ya pantotongtongan.


From: TPU
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Its always uncover but the big question is it ran out of ink. They don't make "quink" ink anymore and my ink is out of production.


From: BnP
Town_City:
Email:
To: TPU
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Had you been using "Wearever" pen, you will not outlive its use. It keeps writing and always functional as soon as you uncover it.


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Friday, May 03, 2013

Message

No because my BIC is out of commission and the commercial "Flick my Bic" has lost its meaning in me. Everything is now consigned to history. he he he, ha ha ha.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Does the menu list includes them?


From: TPu
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

I don't care one bit but when you are in PI with these amorous girls, it is normal what KB say "money down". Of course they won't say that in your face but it is up to you to respond to their friendship and companionship. I knew KB and BNP ae not stingy. Their philantropy goes above and beyond what is normal and thus when they go hone again the next time their investment pay lots of dividends and their lady friends are the most happiest creatures on planet earth to welcome them.. After I left the Navy everything of that nature came to stop and if by happenstance I am around ladies I just converse with them for laughs and anything in the menu is open with no limit.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

One of my fb friend showed their trip to Sagada, Banaue; seeing the pictures gives comfort as you see green and mountains along the way. I was told this is a peaceful place; the problem is that you must be physically able to travel by foot as it entails miles of walk. I have been to Batanes, and the experience is awesome; I was told, the place is crime free and it feels that way when I was there.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

KB I go to the Philippines every year, and most of my stay is around Pangasinan and the neighboring province where I have familiarity of the area. I have traveled most of my life not in resorts but in some unforgiving places; and instinct is my guide. Nellie Millie gives a false security comfort; and the best thing to do is not to even let anyone you are carrying one. I drive by myself and if I am with someone, the least knowing is in your best interest for doing. I have seen retirees with two amorous ladies on their side at Goldilocks Dagupan and it is pitiful for I know that both of the girls have their hands in his wallet.


From: K B
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, April 30, 2013

Message

Reading on how BnP and Pinay go about their interactions with the locals is very refreshing indeed. They do not toot their horns in front of the powers that be (or with them) as they traverse the local's home base. To that I salute them. It is one thing to be among the locals or with them without the least bit of uneasiness or insecurity in their company. This is what it should be. The locals are not dumb and are very sharp in discerning whether one is real or a fake. I have a little concern though. If I recall right, BnP went back home sometime ago. He mentioned that he also hired a boatman to take him around. True to his sharp mind, the firsr thing he told the boatman was to surrender his cell phone to BnP. This was a sharp decision on BnP's part so as to prevent the boatman from possibly calling an accomplice to do something negative to him. My question is the trust or lack of trust issue. There is also the possibility that BnP was not alone but was accompanied by Nellie Millie, which can indeed give anybody a big peace of mind. I'm not sure though how a non-citizen can do this unless he/she has a strong military compadre.


From: TPu
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Sunday, April 28, 2013

Message

Pinay's article is nice, but I only hope it will come into fruition. In my opinion based on my years of experience and observation having live this long there is something in the Filipino character whose mine set is self serving, selfishness. arrogance, unfairness without regard with the welfair of others as a whole. Favoritism, nepotism, being "malakas" with someone to get favors is norm in our society. How could we prosper if we can not be as altruistic as others like Japan and Taiwan who are very mindful in maintaining their status as both a economic power house in Asia. From 1902 to the outbreak of the Second World War, we considered ourselves (and other nations were aware to know) that we were the "Pearl of the Orient Sea". Now we became the Pauper of ASia. How Come? There seemed to be no regard as to look and work for the welfare for everyone contributory to the nation's progress. Instead we maintain our attitude to live alone, trying hard to earn a living as much as we can get for the rainy day, living others in his wake with no regard of compasion to others left behind. Look, in Binmaley alone, most of their discussion boards are closed because there was no amity and understanding between their contributors, but unkind and venomous remarks against each other. Do we envision any progress in town with these kind of people? It is not necessarily all contributors from Binmaley but from every where in the Province or Nation.


From: Pinay
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 68.145.104.189
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

I have been asked to join the NGO I am associated with to see their projects in Rawanda, Ghana and Columbia and Bob wanted to go back to India but I prefer to go back home and donate to my microfinance project which is helping more than 2,000 women and few men in its second year of operation. BNP, we avoid dealing with politicians and do not know a lot of well heeled people like you back home so we prefer walking by the Binmaley beach or in the communities close to my parents' place. We hired a motor boat that took us from Lingayen to Dagupan and stop in some places so I am very familiar with the sad state of affair of so many families. Listening to two young girls on our way to church at dawn one day one asking the other what her parents cooked for her recent birthday with the other responding that her parents can not afford to prepare something special for her birthday unless, cooking peebles count for that was all they can afford, inspired me to initiate my microfinance project in Binmaley. We are empowering these women and it is amazing how proud they are that they call themselves ASKIANS. ASKI won an award in Europe for being the most innovative NGO in the world in helping their clients become more self sufficient with training them how to be more cost efficient in operating their small cottage industries or farm. They help them to find better ways to market their products, even built places where farmers can dry their rice or corn rather than using the highway to minimize losses and improve the quality of their products. From what I read, President Nonoy is proving to be one of the most honest President we have that even the Development Bank of the Philippines is no longer the cash cow of the politicians in power. So foreign investments has gone up including road buildings financed and built by foreign companies so it is done properly and in return, they charge road tolls for a guaranteed profit and once their capital investments is paid off, the road should revert back to our government. He recently signed a peace treaty with that group in the South that is causing all the problems with our security so hopefully, our scarce financial resources can now be utilized to improving our infrastructures to improve our market share in the tourism industry. That will lead to better employment opportunities for our youth so the best is yet to come for our country. Now if the Filipino babyboomers can spend more time back home doing what they can do to help, inspire our politicians to serve their constituents rather than enrich themselves so they need not spend so much money buying votes in the next election when people can see tangible improvements they have done. They can use their persuasive power to influence the people they know among the 5% ruling class that their security is very much dependent on a strong middle class so investing in our country and youth will afford them a better quality of life, then our country will become a country that we all can be proud of sooner rather than later.. I know it is a tall order but it is a noble cause and worth trying, do you agree?


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

I remember KB one time reflected his compassion and understanding of those that work in some less notable places. He intimated that his compassion is done by maintaining the life style of those ladies that serve the night spots....he knows that these ladies do not have adequate education and work skill to compete outside of those facilities. What a compassion, he is my idol.


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

We all have the brightest of ideas but the stumbling block that is the bottleneck in solving all these problems in our country of birth is our own GOVERNMENT. When I was a young man many years ago in our homeland, there was referendum by Filipino-Pro-American nationalists and asked question "Do we want to be under the American Flag as a Commonwealth, or put in simple term, Do we want to be a US Territory? . Majority of Filipinos response was a resounding YES but was vehemently opposed by most solons (politicos) in Congress, the administration and a group of rich, famous and influential Filipinos, because these group of hypocrites want the whole country as their own personal property where they do as they wish, make fortune for themselves and proclaiming themselves as Nationalist and run the government like hell, unsupervised. What do we get now? We certainly have met the ENEMY (Phil Government) and they have US. Even though America won't take us I am sure, the thought that our compatriots back home opposed the idea is a very clear indication that we Filipinos whoever in position don't want to share the wealth of the nation to every citizen in the country and of course of their continued uncaring attitude in creating opportunities for everyone. Poor me I am sure glad that I left the country before the lights were out.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

Pinay, my internet knowledge do no go beyond finding the coolest (temperature wise) internet cafe. When you say start with ourselves in initiating changes, I agree. And we can only share if we intermingle with the local folks and explore places that my make most expatriate uncomfortable. The problem, is that when we return, we off to commercialized places, thus not seeing what really hurt the people starting with environment. Come with me and explore the Pantal rivers, and the Ambingayen; walk through the backdoor of Lingayen through Libsong and you will see the tree leaves supplanted with flying plastic containers. Unassumingly walk into the market, and try to taste the local panciteria or turo-turo dishes and strike conversation with the folks; not showing where you have been by your looks. I walk the tindaan with sandals and shorts and just plain shirt; just like what TPU describe himself when he walk the market. We can learn from that...we do not learn that if we limit our attendance to town functions offered by the local politicians.


From: Pinay
Town_City:
Email:
To: Erratum
Remote Name: 68.145.104.189
Date: Friday, April 26, 2013

Message

I meant to say "when the see my Canadian passport"


From: Pinay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 68.145.104.189
Date: Friday, April 26, 2013

Message

If you look at any documentary of how Europe or any of the developed nations looked before they become developed, our country is really not doing so bad. All we need is a change of culture not only in electing our government but how we, Filipinos where ever we are, want our country to be and what are willing to do to contribute towards the creation of a society we want to have. We have to change our culture of "family first and foremost" to what is good for our society in general in my opinion. There is simply too much disparity between the "haves" and the "have-nots" back home that I am bewildered how can the top 5% live in such luxury amidst so much chaos and poverty, how can they feel secure in their gated communities and feel immune to the sufferings around them? Most of the posters here I would venture are babyboomers, most are now retired with time to spare with all their faculties still sharp and physically well. Are we willing to share our life and business experiences to help improve our communities back home with our time and financial help? There is strength in numbers, our country is very much dependent of the hard currency expats are remitting home for their hard currency requirements, so would that not give us enormous influence in shaping the policies of our government at every level if we can unite to demand some much needed changes? Perhaps, BNP can use his legal expertise to explore the feasibility of using the internet. Our youth are so savvy in using these modern means of communication so how about it? We simply can not lose hope for a better future for our country, TPU and KB. We are better than most other third world countries, for women are given equal opportunities to reach their utmost potential already, we are God fearing and we value life and will do anything to give our children better life than we have, we have a young population, are optimistic by nature and willing to work hard towards a better future. We have a country rich in natural resources, all we need are great leaders to lead us so it is all up to all of us where ever we are to become an agent of change, we can start with ourselves and hopefully can inspire others to follow our lead. THE QUESTION IS, ARE YOU WILLING TO TAKE THIS CHALLENGE? We become what we think we are and each of us can make difference if we really try... for no matter how well we are doing here in the West, we will always be Filipinos and for myself, I would prefer to have been born in a country that others have high regard of... I experienced how most countries we visited regard Canada when they say my Canadian passport and will to my dying day, wish that for my country of birth.


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Friday, April 26, 2013

Message

Now we are into a better subject, but I wanted younger generation to join the fray to hear about their opinion about the country they left behind. My question is, Do you want to retire in PI or stay permanently in the country you migrated? For me I'd say I will stay where I am.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

And I do believe that I have positive results and often landed in welcoming arms.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

Rizal stated that indolence does exist to Filipinos but pointed out reasons why it existed. Rizal stated that term indolence was greatly altered in the sense of no love or little love for work. In the Philippines, Rizal pointed out that the disaster, hardships, and weakness of the others are blamed to the indolence of the Filipino. Rizal agreed that laziness has been present to the lives of the natives. It has always been a battle between natives and the climate. As to the unfortunate state of the Government, we have to remember that these traits are confluence of the many cultures that came across the land; from graft corruption to outstanding one another. For those lucky enough to learn other cultures through their travels and living abroad is to use that to influence people to have better grasp of social concern; and not to outright admit that these are intrinsic in us Filipinos. What we need is a concerted effort to share our experiences and that through hard work and perseverance we are able to bootstrap ourselves. I am not going to pray for Lee Kuan Yee to be our ruler, but I will pray for someone who will have compassion to hear the yearnings of the poor.


From: TPU
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

Believe me that even here in San Car town a former mayor was murdered and to this day I don't think it has been solved. When I go to PI, I blend with the locals, no cue as to make me look different from others, no ornamentals that can be a subject of my keen observation by others and the only unglittered in my wrist is a cheap timepiece which no watch repairer will even dare accept to repair it. PI compared to other countries I have visited is so different that once you set food on the airport tarmac you are subject to much scrutiny with people watching you, an airport so thickly occupied that some even have the guts of offering you claim your baggage and not letting do it alone. In most airports no one bothers you and you are on your own to claim your own bagage. We are not lazy people as opposed to Jose Rizal's claimed that we are indolent breed of people. We who are fortunate to migrate to other countries, we work and work and work for an honest living with compensatory wages because the supervisors who led us are mostly in compliance with law. We complied with law of the land and thus our livelihood is protected: life, liberty and the pursuit of happiness. What our former country need is a true, honest and effective leadership. But in our case, all over the archipelago, no one is minding the store instead minding the store to steal and left their underlings unsupervised till the whole system collapse. Justice system all over the land is for the rich and famous and for little Juan he has no means to even try, but accept the fact that his government abandoned him.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

But, I am glad that regulars are coming back.... This is one MB where no one claims to be resident - only participants to a worthwhile discussion.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Wow, with these new topic and issues presented here - I am having a nosebleed. I believe I will defer to the neighboring MB where I can read stories that is not too mind challenging. hehehe!


From: K B
Town_City:
Email:
To: mea culpa
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Irregularities.


From: K B
Town_City:
Email:
To: Pinay
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

I am by nature,am an optimist. I would like to believe that the Phil will one day soon be like what you have invisioned. However, in my observation, it would be much more later that sooner if it has to happen at all. It would take a lot of baby steps although I agree that there are indications that at least as far as business investments are concerned, the phil is on an uptake. Let me tell you my experience when I went back home last year. I utilized the airport at Angeles as it is closer to Pangasinan. It took me more than 2 hours from the time my plane landed to clear the customs. Moreover, when I went to the bathroom, there was no toilet paper. And this was after I keep hearing that the Macapagal airport was "world class", which is a popular statement about infrastructures back home. In addition, I noted in the local papers recently that the customs due to incompetency, is losing about 800 billion pesos yearly due to irrigularities and to which the current customs head admitted that he can not do anything about it. Yes, there are lots of reasons on why we can not improve. I would like anybody interested to check on Bert M Drona at bmdrona@gmail.com who might be able to supply the specifics on why we are where we are. We need more that 10 Lee Kuan Yews to imprve our lot.


From: TPU
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.37.129
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

As far as I knew there are two sets of Filipino Characters. The one that has the courage to go abroad to fine and work for honest living and to those left behind who just keep on ekking a living, a hand to mouth existence because his government has abandoned him. President Aquino is doing a far better administration than most of his predecessors except for President Magsaysay who really believed and practiced honest living. All others are inept and corrupt. just as good at grandstanding giving oratorical but nonsense political speeches but has no meaning as to put their words into action. Their cabinet Secretaries are/were just token persosnalities that don't dare make any contribution to the welfare of their Department. Defense Secretary is just a name only that he's scared from his Generals and Admirals and so corruption in the military is unabated, with the Secretary of Agriculture who is supposed to manage the productivity of the land so vast and uncultivated is just sitting in his air-conditioned office 8 hours a day waiting for his payday.So people are underfed, malnourished. In Pangasinan alone after rice harvest the land is left untilled, whereas during my younger years corn and sugar cane are crops planted after rice. As far as tourism goes, that fact is, Cruise lines are afraid to land to any ports in the country because of security reason. The Philipines is noted for kidnapping for ransom and for a tourist held for ramson can be a humongous problem of a cruise ship. Couple of years ago we were on a cruise in Asia from Beiging to Singapore crisscrossing that part of the world in the pacific without even venturing to land port anywhere in the Philippines. The optimism by most Filipinos of emerging Philippines is to me and "undreammable thought", because the anvil that is over and above the thought of progress is the burgeoning and unstoppable growing population which we are now 110 million one of the fastest in Asia. (the top is China. India, Indonesia, Pakistan, Japan and PI is last) We were in Australia early part of this year and country is sparsely populated and so with New Zealand with under 5 million inhabitants with a land area about same as PI. Both countries are truly westernized and good as in Canada or USA. Another scenario I observed in PI is that Life is too Cheap. Homecide is practically unsolvable and the country is producing so many lawyers to which most ended up not even been able to practice their craft inside the courtroom. So I am not optimistic about what is going to happen in the next 50 years because we Filipinos are of different breed, unless a new breed of leaders are in place who have the guts to hire and fire errant public officials. Election is coming and I am sure money will flow like a busted Binga/Angat river dams.


From: okoyokoy
Town_City:
Email:
To: all ye
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

thought at first this linat is broken not to be reconnected again. how come the interest? how could you like discussing things with faceless provocateurs, women with no names and men who always imagine things, and dreaming the impossible dream? facebook, i think the best outlet where you can't hide your dirty unwashed butt.


From: BnP
Town_City:
Email:
To: BnP
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

I am not aware of the influence of Pres. Aquino; if so, it is about time for him to use his influence from outside translate into something worthwhile for the country. Right now, the majority of educational facilities are considered nothing but diploma mill.


From: Pinay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 68.145.104.189
Date: Sunday, April 21, 2013

Message

President Aquino is considered one of the 100 most influential person in the world, what do you guys think? Apparently, his administration has made a dent in reducing graft and corruption in our government, introduced more transparency not only in the government but also in corporate governance so foreign investors are investing more in the Philippines especially in the entertainment sector. It is predicted that our GNP may surpass India and other Asian countries in the next few years, so hooray! it is about time. We have young, educated population with undisputed reputation in the service industry, unrivalled beaches and sunny sky so perhaps, we will finally become a destination of choice! All we need is a massive improvement in our public infrastructures (road, sewage and water and electricity) to attract tourists to our shores plus imposing huge fines for littering in beaches, roads and everywhere like that in Singapore. I hope our government can continue to provide peace and security in our country and the successor to Aquino will maintain the course after his term comes so our young people can stay home with great job opportunities. On another matter, I understand that expats can now exercise their right to vote locally, provincially and nationally, does this apply only to those who opt to have dual citizenship?


From: BnP
Town_City:
Email:
To: EHCP
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Thursday, April 11, 2013

Message

You can start a topic worth discussing in this forum; and I guarantee you - all of them will come back. This forum is different from other forum just by the content of postings alone, and by the character of people that participates here. If you misquote, or your reasoning is illogical, you will note that it will be pointed out; not to point out your error but as an effort of the participants to maintain a quality discussion. And if you can't take the heat - there are other boards that best suit you. We discuss anything under the sun or even those hidden by shades; but we discussed it with the interest of having an esoteric discussion. So welcome and raise an issue; and you will see them coming from every direction. But - igado discussion; I do not think you will find it here; or anything that has "nankakanat recipe." Go with the strength of your mind and supported by the clarity of your reasoning. Good luck.


From: asungot
Town_City:
Email:
To: to concern citizen.
Remote Name: 71.198.94.207
Date: Wednesday, April 10, 2013

Message

Kulang na larak tay pangagawan katon aga unkurang. Itdan mo ray panmeryenda da pian singa ra kotse ya dakel ya gasolina. Singa agmo anta sakit na Pilipino. Mas maong no awit moy cameram ta i videom ira insan mo iyan ed u tube.


From: EHCP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.198.77.83
Date: Saturday, March 30, 2013

Message

Hey, sorry for the double-post. Newbie here...Won't happen again...


From: EHCP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.198.77.83
Date: Saturday, March 30, 2013

Message

Looking for something else I found this site and am I thrilled, even amazed that there is such a thing. Recipe and cooking tips for igado - wow! Thanks. Next time I ask the mrs. to cook it I'll make sure there is NO kaleskes. And NO stirring. Marakep ya ya arumog ko. Akiney balet et anggapo lay balon messages/posts dia ey? Anyway, salamat ya bal-baleg ed sikayun amin. Masantos....


From: EHCP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.198.77.83
Date: Saturday, March 30, 2013

Message

Looking for something else I found this site and am I thrilled, even amazed that there is such a thing. Recipe and cooking tips for igado - wow! Thanks. Next time I ask the mrs. to cook it I'll make sure there is NO kaleskes. And NO stirring. Marakep ya ya arumog ko. Akiney balet et anggapo lay balon messages/posts dia ey? Anyway, salamat ya bal-baleg ed sikayun amin. Masantos....


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Wednesday, March 27, 2013

Message

Ay wadia ni manaya si Concern Citz...agay lay pasnok mo met...maingal ka... Nayarin dalanen met maong a tongtongan - siguro epel so pangagalip to na manga kanian mabayag a nasumpal.


From: Concerned Citiz
Town_City: San Carlos City
Email:
To: City Mayor & City Board
Remote Name: 71.194.233.174
Date: Friday, March 22, 2013

Message

Please do something about what is going on the Accessor's Office: what a day and experience...this afternoon my agenda is to pay tax..so i went to get my cedula so far its fast..then have to to up to where i have to pay tax for my residential and farmland and i am so impressed that the people in the said area are very warm and are ready to assist despite that there are other who are also waiting but it all went smoothly and satisifed with the service ,,,THATS PUBLIC SERVICE... THEN I WENT TO THE ASSESSORS OFFICE AROUND 11:45 AM AND SO FAR EVERY OFFICE SAYS THAT THEY DONT HAVE NOON BREAK SO THATS GREAT PASTED IN EVERY OFFICE AND SO TOLD THE LADY WHAT I NEEDED AND WHAT SHE SAID WAS THE PERSONS ASSIGNED TO THE JOB IS ON BREAK!!!! SO OK THEY ARE HUMAN I SAID TO MYSELF SO AS NOT TO WASTE TIME I WENT TO CSI TO GRAB A LUNCH AND BUY SOMETHING,,I WENT BACK 1:15PM,,SAD TO SAY THEY ARE ALL BUSY HAVING SIESTA,ONE SAID THAT "MAGANO MANGALIP AK NI NA MANGGA",,,IMAGINE THAT SO I WAITED AND WAITED AND WAITED FOR THREE WHOLE HOURS JUST TO GET A ONE PAGE PAPER IN WHICH THEY ONLY HAVE TO TYPE!!!!!! THEIR ARE ONLY VERY FEW OF US WAITING AROUND 5 PERSON OF US FOR I WILL UNDERSTAND IT IF THE LANE IS LONG WAITING!!!!,, MOST OF THE STAFF ARE NOT DOING ANYTHING!!! MY GOSH PLEASE PEOPLE IF YOU DONT LIKE YOUR WORK THEN QUIT!!!!! YOU ARE BEING PAID BY OUR TAXES MAHIYA NAMAN KAYO,,KAMI PA YONG NAGMAMAKAAWA SA INYO EH TRABAHO NIYO YAN!!!!! I HOPE THE LOCAL GOVT CAN SEE AND LOOK INTO THIS...YAN LANG NA AREA NMAN ANG SOBRAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! CITY ASSESSOR'S OFFICE SAN CARLOS CITY!!!!


From: Ag la nepeg
Town_City: ya naantaan mo ak.
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Sunday, March 17, 2013

Message

"Asumpal la - It is finished" so kumanem a balikas nen Jesus ed siete palabras. Asumpal la, kuanto ta anta ton say gangan nen Ama to so agamoran la para diad panangisalba na kasalanan na totoo. Diad makisir a pakatalos ko so aya aliwa labat a balikas no agsay bilay to ed mundo so mansampot la; bilay ya inbiyang to ed amin, bilay a makadiyos para amin. Lapud panangaro na Dios Ama ed sikatayo, inparisibe to so bugbugtong ya anak to, dalan para nasalba tayo so ginawa to. Antoy panangaro ya makatapew ed saya; angapo. Asumpal la kuanto, balet ta para ed sikatayo so ongagapo labat pian nalikeran tan naalwaran tayo so antokaman a mangipaliis ed sikatayo pian diad sampot na bilay tayo et makaonla tayo ed diking na analba ed sikatayo. Balet nonoten tayo, no anto so dinalan nen Jesus, pian nipaanta to ed sikatayo so dalan a maktek. Diad inpanbilay to so amayamay a walay sakit so pinaabig to, totoo ya makasalanan ya mankaukulan na perdona tan mankaukulan na servisio to so inabresiete to. Kuanto, "Amen, ibagak ed sikayo ta no anto kaman so ginawa yo maong ed aray agagi yon mankakaukulan, so ginawa yo met ed siak." Diad sayan balikas, so igagangan to tayo ya manserbi tan ontulong ed siopa man ya mankaukulan na tulong, panangaro, o tulong pian say agagi tayo et aga naerasan ed panangaro ontan to met ed kakanen. Panonot ko labat ed sikayo tan siak ya makakalibang la ed panangaro na Dios ya amalsa ed sikatayo.


From: TPU
Town_City:
Email:
To: SKh
Remote Name: 67.124.28.233
Date: Thursday, February 28, 2013

Message

Ibagam pa lay twa so saray kogip mon ta tan awawey mon makarapas na anlemlemek ya trasy malangwer iran mamalingas ya pinalsa. Mangistorya kamet Aring na apalabas mon dinalan. aliwa labat siac, KB tan BNP. Sikamira abakat mi lan amin so lema, pokok, ilog,aplaya, kolos na panangaro ed bebein walad kalangweran, naaro ra tan angapo so apastidio ed sikara ta sikami maong kamin manangaro. Angapo so inmakis no agta manbitaktak so elek dan naynay.


From: Skh
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 98.227.143.215
Date: Tuesday, February 26, 2013

Message

Manisia ak ed si KB ya napapatelek mo so ulo nen baket mo. Say abaloan to siguro singa lobir ya manlatoylatoy, odino flat tire so dalig mo ya lanang balet agto anta ya no makanengneng kay malilingas, bonbaan mon tampol piano makatolintolin.


From: K B
Town_City:
Email:
To: TPU
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, February 26, 2013

Message

Abayag ko lan ibabaga ya say pankapoykapoyan na latikom so gimmick labat ta piano naekal lay suspitsa nen mrs tan polyanan to ka la. Aring, storiam pa may asunto nen wala tayod darapilan ed Dagupan nen december nen walay malingas ya inesaesan to kay "money down", he he he!


From: TPU
Town_City:
Email:
To: SKH, KB &BNP
Remote Name: 67.124.28.233
Date: Monday, February 25, 2013

Message

Agyo la pankelawan mamasiken ta ayay palot ko so epel lan agto la makagapas na paguey o dika kanyan si akolaw Doriw so angapola so imon ton balot. Polpolianan to la yay dueg ya agla makagoyor na lokoy, pero say mata toyan dueg so mangidyam no nanenengneng toray malilingas ya trasay ogogaw nin siwsiw. Say kwanen akolaw so "Naknak so kasag ko" cono. ha ha ha.


From: SKh
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 98.227.143.215
Date: Thursday, February 21, 2013

Message

Antam TPu, no say panangaro so pangtontongan, sikatotan so ag nalingoaran angad kaoyos na bilay. Saray totoo, walad inkatoo da ya gusto da met komon so mangaro na pigara,balet say cultura tayo ag onaboloy. Kanian TPu, agmo kokogepen so malilingas ya nanenenneng mo, no andi tikelen ka nen baket mo no mansasalita kan naogip.


From: TPu
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 208.114.116.66
Date: Monday, February 18, 2013

Message

Aiwa labat diad kalangweran so nanengneng pati saray akokolaw ya puros akemanet so beg dan malawlawing ya singa ra bekleuy na baka. Their skins are full of stretch marks and varicose veins singaran tenderen agayep. Wow, I am still in love, just like BNP not very selective.


From: SK n
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.184.230
Date: Sunday, February 17, 2013

Message

No say pirarawat yo et manbista na malilingas ya bibii ed Swimming Pool, man antipara kayo na andeket tan manawit kayo na amputin bolawit odino bislap piano agkayo napalsaan ya “dirty old men”. Lapod abaloan da et bolag kayo, agda kayo pinonoyan ya ipanengneng da so ebet da ya paeng paeng, ontan met ya napantolintolinen yo so mata yo ya agda nalikas.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Sunday, February 17, 2013

Message

Akin sirin et ipalikas yo ah...no kaiba so asawa, nakaukulan simple labat. Duga tan so ginawam ta no nansalming ka et agda nanengneng so matam.. Balet ta say agawak ed siak, walay kabat kon sankaimonan so asawa to..walay narel to lantin email to nen asawa to ed siak, kanian nen akapanengneng kami ed plant show, anta aka antiparaak lay andeket..kuanto kinindatan ko kono so asawa to, tan maingal. Dapeyengen ko lawari balet ta si asawa to akikasi, please Jun..hayaan mo na siya..agko nitepel..diad English makmaksil kon inbaga..Mrs. C..you should not let your husband go out of the house without taking his medications..amin a too ya akangel akalek era lalaingen.. Kanian manimano kayo ed duan diking yo..si asawa ya maimon tan maimon ya kaiba to may lilimgisen yo..hehehe.


From: K B
Town_City:
Email:
To: TPU
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, February 17, 2013

Message

Ibagak ed sika so sakey ya experince ko nen wala ak ed cruise ship. Dawit-dawit ak ya naaldabis nen mrs ta nengneng lan nengneng ak kono ed saray malilingas ya legs na aray walad swimming pool. Say lingok so say uusaren kon salming so amay regular, kanyan nanengneng toy matak. Natan,analiwak na amay sankadeketan ya sunglasses tan agtola nanengneng no iner so iimanoen ko. Life is good!!!


From: TPU
Town_City:
Email:
To: BNP/KB
Remote Name: 208.114.116.66
Date: Saturday, February 16, 2013

Message

For a long time I thought of joining the religious order, now I have felt I kind of having a second thought after these womankind all around me in a cruise ship swimming pool.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Tuesday, February 12, 2013

Message

On the other hand...Cardinal Tagle has a chance...a Filipino Pope?


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Tuesday, February 12, 2013

Message

Those are not transgression. If the Ten Commandments can be reduced into one word..it is LOVE...and sharing. I have not done anything but share the love that is abound in me. Of course, it happened that the target are womankind.


From: K B
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, February 12, 2013

Message

Hey, I've heard that the Pope will resign at the end of this month. Now is your chance to apply for the position. On second thought, even with you being the pope, it may not be enough to amend all the transgessions you have committed against womankind, he he he!


From: carlos
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 107.192.106.164
Date: Thursday, January 24, 2013

Message

Yes,he is the one.Isabelo billy Reyes.He lived in seattle washington.He was the former instructor of oriental history in SCC.


From: sc
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.163.112
Date: Thursday, January 10, 2013

Message

Isabello Reyes was or is Billy Reyes whose house was in Posadas Street. I remember him sporting a crew cut, always an amiable guy and was active in the church activities.


From: BnP
Town_City:
Email:
To: Mr. Garcia
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Wednesday, January 09, 2013

Message

The Isabelo Reyes I know taught at San Carlos College - high school around 1965. Is he the same person?


From: Carlos Garcia
Town_City: San Jose Ca.
Email:
To:
Remote Name: 107.192.106.164
Date: Tuesday, January 08, 2013

Message

This is to inform that Mr.Isabelo Reyes was now in the hands of our creator.Our deepest sympathy from Carlos $ Josephine Garcia.


From: Carlos Garcia
Town_City: San Jose CA.
Email:
To:
Remote Name: 107.192.106.164
Date: Tuesday, January 08, 2013

Message

This is to inform that Mr.Isabelo Reyes Was now in the hands our creator.He passed away last jan.5,2013.Our deepest sympathy from Carlos & josephine Garcia.


From: Christine Zarat
Town_City: San Carlos City / So.San Francisco
Email:
To: San Carlenians
Remote Name: 67.170.204.138
Date: Saturday, January 05, 2013

Message

This is to inform you that Petra Nudo died January 3. She is survived by her children Natalia Nudo Soriano Amado, Adela Nudo Sison, Dodong,Leony Nudo Cayabyab, Nora, Norma and Thelma. Viewing will be at Duggans Daly City on Sunday and Monday. Time Schedule TBA or call Duggans. Lord grant eternal light unto her and may she rest In peace. May the sweet memories of your mother at this difficult time. Our deepest sympathy from Resuello, Zarate, Zapanta & Nebalasca Families.


From: SC
Town_City:
Email: Harana
To:
Remote Name: 76.92.163.112
Date: Saturday, January 05, 2013

Message

Music has always been a part of courtship in the Philippines and one way to meet a girl years ago was the harana (serenade). Serenade had its beginning in the 17th century France as a musical performance at night especially rendered by the lover boy under the window of his lady. The Spanish brought the tradition to the Philippines, but instead of just serenading the lady at her house to profess admiration and love, the Filipinos extended the tradition to include serenading to meet new girls in the neighborhood. In the harana, men would serenade women in the still of the night, singing songs of love using a special rhythm with swaying rendition of a “kundiman“. The suitor or would be suitor is usually accompanied by friends for moral support, he may even hire a singer or singers to do the singing for him. The girl’s family has the option of inviting them to come inside or apologize that the girl is tired, depending on the girl’s feelings towards the boy. When the windows opened with the girls smiling while listening to the songs, it was a welcome sign. This tradition usually occurred in rural setting, but occasionally it also happened in the urban area. The urbanization of the towns and barrios took away the ability to serenade under the window of the lady. The openness is gone when people fenced their yard with high concrete walls for their safety, which is a sign of the time... In my hometown during my teen years was a neighborhood garita, a sari-sari store that served as the hangout of the boys who just shoot breezes to waste their time. They spent their idle time, which was plenty, playing the guitar and the accordion, making them versatile in those musical instruments. Bernie, who was a lot older than me, played the guitar with a baritone voice that could melt grandma’s heart and he was popular as the hired singer with one condition. He claimed that to optimize his voice, it needed grease of shots of gin brand Marca Demonyo, and that request was never questioned. It was one Saturday night when Bernie started with his wonderful voice, stringing his guitar along with a song that was swaying in the quietness of the dark. Suddenly, the windows opened with lolo and lola amused as they listened to the harana songs, ALA Ruben Tagalog. After Bernie struggled with three kundiman songs that permeated into the night, Lola and Lolo politely said thank you for the entertainment. We were informed that we were in the wrong address, which was the next door house.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Saturday, January 05, 2013

Message

Your recollection is correct, adding to that the basket offered containing eatable to be auctioned with the last high bidder taking the dance with the candidate is called "social basket." Request were made for special dances and dedication - that is if you are brave to let the public know of your affection to a certain person. Request would also be made for certain group, as those in white pants only may dance. During those getting something personal from a lady such as "Panyolito" may signify her commitment to you. Today commitment would be shown by spending intimate moments with you, and that is not just by kissing. Very few I heard of young women getting pregnant prior to marriage or getting pregnant while being single. If a woman runs away from home, the presumption is that the woman is loose. Having a child with different fathers without the benefit of marriage is in my opinion until now reflection of a loose woman. Call me old fashion.


From: K B
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, January 04, 2013

Message

This is in relation to San Carlenian's observations on Christmas day. I could not agree more. I would like to emphasize his note that what was yesterday can no longer be observed today. To put it succinctly, let me rephrase and old Chad and Jeremy song that states "but that was yesterday, and yesterday's gone". I left for the good, old US of A in the mid 60's. Let me make a specific example, and that is the town fiesta. Months before, there would be a presentation ball where there is a big dance at the town plaza where candidates are presented. Normally, it would also serve as a '"FIRST CANVASSING" and the aspiring beauties are presented and supporters start to give their financial support. Baskets are sold for a price. This is followed by a second canvassing then a third canvassing. Baskets in the form of eatables like roasted chicken and lechon are sold to the highest bidder. This will be followed by the main fiesta and coronation ball. Usually, two orchestras are in attendance. During my time, the stars are the Toot's guerso and the Everlasting orchestras. One can buy a "box" in the plaza to insure your place during the dance. Guys usually are in barongs or at least a trubinized white shirt. I came back in 1969 to bury my father but did not stay long. I then returned in 1980 and noticed a big change among the people, specially their attitude. What happened as far as I'm concerned was the loss of "genteelity". People were more at edge, more in your face. I can subscribe this to the fact that many are on a survival mode, thanks to the deteriorating financial problem. It is not unusual to notice during a dance nowadays to see somebody in sandos and flipflops dancing. For that matter,unmarried women having children is dime a dozen at this time. I remember the time when it was a huge family disgrace if this happens. This is not to cast aspersions to what is happening, I'm just pointing out the reality.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Tuesday, January 01, 2013

Message

Tua tay inbagam TSC. Dia ed sayan linat aliwan taga San Carlos labat so mibibiyang; balet ta nalikas mo ta amin a wadian kalimog mo so agmo nagira-giraw. Basibas mo ray angan anton tepet, ebatan daka, malinew a paliwawa, mauksoy ya panangiusay, no bilang mangiter ira na diparan so natalusan mo ta walay kabaliksan to ed ibabaga da. Aliwan nankakanat - o atakatak a panangiusay ya nanlapu ed anlemek a lumon-lumonan. Kanian aray arum agda nayarian so miguyoran; tan ibaga ran malastog o mabalaw ka. Dia, no walay so insulat mo, nakaukulan nasekderan mo, tan nipaliwawam, English, Tagalog odino Pangasinan. Anto may kuanda, ataptapew nen say kinaykay na manok - odino nalener era ed sankabibin danum? he!he!he!he! KB Kumusta ka la?


From: K B
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, January 01, 2013

Message

Midyo simmamit amo so palayopoy na dagem natan, he he he!


From: TSC
Town_City: taga San Carlos
Email:
To:
Remote Name: 98.227.143.215
Date: Tuesday, January 01, 2013

Message

Ay, pangamaen, maong ta acalewas kayo lamet. Ontan sirin igapo tayo so onpogan. Abayad ya tiempo so apalabas tayo kanian emmekat yan MB na managsulat. Sige, manlambongan tayo lamet ed sakey batyan danum. Manlapod natan angan a dos na Febrero, say Santo Nino ileberliber da lamet ed caabongan. Ontan met ira man so mancansion na “ Masantos tan labin agew”. Diad sayan ocsayan, agkayo masinti no walay so nabasa yo ya contra ed panagisip yo. Agcayo serioso ta mansosotilam labat erayan mamasiken dia ta angapo so nagawaan da. Masosondotan ira na ebek da odino manpipilditan ira na icol ta. Arayan totoo so maong iran incabangat, balet say lorey so manonaen ya gawaen da ta manpapaelet ira labat. No maminsan, singa ra mancocolcol balet atan ya colcol angadia labat ed sayan lipogan. Antoy nibaga yo,pangamaen?


From: BnP
Town_City: Baley nen Palaripar
Email:
To: Para amin ya mauksoy so kanonotan
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Tuesday, January 01, 2013

Message

Onona, pisasalamat ed Dios a Katawan ta maksil so laman tayon amasumpal tan angawat na balon taon. Amin a siblangan, balingaan tan kulkulan - nepeg a linguanan pian man-ando so aruan. Ta angan anto so sakit na liknaan aga makatupak ed samit na aruan....namnamen angad sampot na linawam. Maaliguas a balon taon ed sikayon amin - perdona no apabarong tan apasibangot takayo nen inbeneg na taon. Ayan arapen, sikatayo so manaruan...sekder na katunungan so nepeg ya agamilen pian amin tayo et makapantalosan tan kareenan so nagamuran. Agagi, kakaanakan no makabasil kayod kawalaan ko, tuloy kayo labat ed alulong ko pian makapandudunguan tayo - balet ta pasensia ta luspakan a panangan ta angapo lanti so lamisaan... Salamat - nanlapu ed agi o pangamaen yon putel a Pangasinan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Thursday, December 27, 2012

Message

Well said San Carlenian - only in this MB can you read quality postings such as you have written.


From: San Carlenian
Town_City:
Email:
To: Childhood Nostalgia
Remote Name: 98.227.143.215
Date: Tuesday, December 25, 2012

Message

Today is Christmas Day and I get nostalgic of the days gone by, that was of my childhood innocence. Growing up in San Carlos, I did not keep journals about the Christmas holidays but my memories about it are embedded in the many Christmas carols that I could remember. For every song that I am familiar with, pictures and scenes that happened with the song would flash by at the screen of my mind. I could remember children going from house to house singing the Christmas carols, in turn appreciated for their renditions with a dine or a quarter, amounts that meant a lot for their efforts. Exchanging gifts among classmates was fun, sometimes being surprised by the generosity or the tightness of the gifts. The school program was the highlight before the Christmas break from school. Every night from 16th to the end of the year, the neighborhoods would have their parties where the new dance craze would be exhibited by the wannabe dancing queens and kings, some well- known because of their nightly presence to all the neighborhood parties. The holiday parties would be culminated by the New Year’s Eve dance at the town auditorium, which was part of the beautifully planned plaza park which was adorned with lagoons and Liberty fountain, intermingled with willow trees and palm trees. The Plaza then was voted the best park in Pangasinan, and it is pathetic that now it is distorted by unplanned buildings that destroyed the beauty of what it was. At night, with the lights blasting, the colorful lights that synchronized with the dancing fountains gave a unique entertainment to my young adoring eyes. As I grew older, I realized that Christmas has impacted me more during my younger days than in my adulthood, in the same way that as a child, I believed in fairy tales. The last time I visited my hometown, the thrill and beauty that gave my childhood a fairy tale is gone and the new generations would never know what it was except by hearing stories of the glory of what it had been..


From: midadalan labat
Town_City:
Email:
To: Dr.KB
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Tuesday, December 11, 2012

Message

Thank you Doc!!You are the best!!I know you are always interested in Children's welfare. Again. thank you


From: MrsE
Town_City:
Email:
To: KB
Remote Name: 176.27.212.49
Date: Saturday, November 10, 2012

Message

Read your exchange of message with midadalan. Thank you very much for your positive response. Surely we can work together for a very good cause.


From: K B
Town_City:
Email:
To: midadalan
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, October 22, 2012

Message

OK ak ed sayan isipan. Iyalis tayan tongtongan ed STB message board.


From: midadalan
Town_City:
Email:
To: Dr KB
Remote Name: 24.44.153.23
Date: Sunday, October 21, 2012

Message

walay project na sakey ya kabandaan tayon taga London nipaakar ed feeding program met. Say project tatawagen toy Plant Produce & Feed!!!.Piyan makapan plant tan produce .onaen ya gawaen so tatawagen ya vegetable terraces!Instead of rice , pising so itanem! very successful la ed Maticmatic 2, very productive so pising tan diman aalaen so ilaok ya pising ed saray ipakan ed ogogaw!say venue et say school tan kerewen so kooperasyon na PTA.manpili kayo na school ya labay yon panpakanan na underweight ya ogogaw tan aside from the veg. terraces ya kuwan, walay monthly ya 1,000 pesos ya ipawit ed school ya pangalaay ipakan ed ogogaw. Said project is successfully going on in Calasiao, in Balingueo & Alibago. sad to say Dalongue refused the offer when the 1,000 monthly has been sent since May. like I said dalongue refused & returned the money. As of now I am thinking of any school that will accept the challenge. The money for feeding is already there. Not the Terraces yet. Might follow soon.Myt sons may thinkmof Central as long as the princpal & teachers can assure that nobody from around the vicinity is going to . pick the vegetables for their consumption. This is intended for the feeding program for Central School. Antak ya mabulbulos so linawa yon makatulong ed onyaran proyekto katon I am inviting you to engage in such project. Please make a reply to this message so I could inform the lady from London about your interest in such project. This alumnus of the Sta. Barbara High School,started with her class (1962)a project of planting 1,600 coconut trees along the sinukalan river. Hopefully such project could be an income generating as well as a means to feed the people in need in the near future.I am urging you to visit Maticmatic 2 to see how the project is going on hoping that you'll be convince to join the activity.I hope you & Pare Romy visit Maticmatic while you are vacationing.Salamat na balbaleg ed anos yon nanbasa ed sayan message. Salaya, midadalan langola


From: midadalan
Town_City:
Email:
To: Dr. KB
Remote Name: 68.199.92.175
Date: Sunday, October 14, 2012

Message

salamat met a no agustuwan yo may recipe. marakep may 2 ya tips ya tinombok yo. no bilang wala kayod Pinas o baley tayo ta amtak ya manbakasyon kayo so no manluto ray igado agyo palalaukan na kaleskes ta anta yo la no anto so wadman no arum ., walay bantay kuwanda tan ,.ampait so igado .


From: K B
Town_City:
Email:
To: midadalan labat
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, October 14, 2012

Message

Thank you kindly kaanakan for sharing this recipe. I tried it yesterday with two things in mind. One was not to overcook the liver otherwise it would be as tough as katat. The other was a tip I got from the dalikan sage from somewhere in sin city that in cooking cut meat, we should let it permeate and cook in its own juice before adding fluids. The interplay of the acidity, sweetness and saltiness turned out to be ambrosial. It was that good. Nayarik lan ikinon yan panagluto.


From: midadalan labat
Town_City:
Email:
To: KB
Remote Name: 24.44.153.23
Date: Friday, October 12, 2012

Message

Kuya, kabat kon mnaong so mother yo!!!A-1 teacher pero agko anta ya maong iran manluto!!!Agyo naaralanso manluto na igado??ay niya iter kod sikayo balet wala ray daiset ya pandomaan da balet amtak ya nalabayan yo ya ta amin ya bisita mi et tepeten da no panon so inpanlutok!! here we go______ 2 lbs. ground pork 1 big red pepper 2 long green pepper 3/4 lbs.liver frozen green peas raisins vinegar to taste sugar to taste soy sauce to taste garlic & onions, ground black pepper Saute the red pepper (sliced int strips) until you can smell the flavor. Set aside. Saute the garlic (minced),then the onions until onions turned translucent. Add the ground pork and continue sauteing until fat from the meat comes out,then add soy sauce, 4 T. sugar, 1/2 of the sauteed red pepper, raisins,1/.2 of the green peas.continue cooking stirring once in a w hile. add a little water ,vine3gar, (maybe 1/4 cup or acc. to taste.place 1 iof the long green pepper, continue cooking then add black pepper acc to taste.When most of the water is gone. add the remaining red pepper, green peas and 1 more long green pepper.then add the liver, cut into thin strips .Don't stir and don't over cook the liver(meaning it will be tough!Taste the igado acc. to your taste (if it's sour enough, sweet enough, salty enough)make additions acc to your taste. That's the problem, I don't measure, I just taste the food as I go along & if it's acc to my taste !


From: PP
Town_City:
Email:
To: KB
Remote Name: 65.28.15.231
Date: Wednesday, September 26, 2012

Message

I remember mama Emoy, the muscleman who lived just across the school gate, under their house was a wooden pull table that students played with. I knew Dulcing and his siblings, your cousin Willie and his sister Ging and their mom who was the godmother of my eldest sister. Your uncles I knew them, my dad was best friend with Dulcing’s dad. During my grade school and high school days, my footsteps were in every street and alley of the town, but my favorite hang out was the barbershop at the paradaan where I learned to play dama (Chinese checkers) from the masters. Btw, did you attend some of the socials of the Thorns and Roses Club? I became a member after I came of age, that was when I went to college.


From: K B
Town_City:
Email:
To: pp
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, September 25, 2012

Message

Being a Rural alumni, do you recall mama Emoy? How about Dulcing? You were probably a member of the Thorns and Roses club too.


From: pp
Town_City:
Email:
To: kb
Remote Name: 65.28.15.231
Date: Sunday, September 23, 2012

Message

I remember your laki who lived just across my high school. He was a lanky, fair complexioned and a mestizo looking old man. He went to church almost daily, walking about a km away which probably helped maintain his good health. He was a handsome man so if you inherited his genes, I would assume that during your youthful adventures, you were probably what the girls in the Philippines call the “hulog panty“ dude, hehehe..


From: K B
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, September 21, 2012

Message

My mother was a San Carlenian through and through ( a Rosario). Among the things that I remember about her was that she was a good cook. A couple of things she did exceptionally well was making binorboran and also igado. It must be a San Carlos thing as it is not common at STB. The thing I remember when she was cooking the igado was that she does not stir the pot while cooking. I need help, how does one cook the igado? Help!!!


From: LdV
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 98.206.25.160
Date: Sunday, September 16, 2012

Message

As I was perusing the news today, I came across the name Mona Lisa, whose burial place is being excavated, probably for curiousity or because of an obsession. It brought back memories of my youth when Mona Lisa was the object of my fetish, and from where it began my search for an ideal girl. It was the song "Mona Lisa" that tickled my imagination. It idealized the attributes of the girl that I wish to find but my long search for my ideal Mona Lisa never reached fruition. I found out that Mona Lisa was just a product of my dreams. Our dreams are made up of the many things that we like to have, which are ilusive because they are pictures painted by the imagination of our idle brains. The Mona Lisa that we would eventually meet would be someone who would cross our path when we wake up from our dream. We would stop looking for Mona Lisa because we would realize that she is just an ideal standard that we set. But in private moments, men will find out that their wives or girlfriends and to some their mistresses are the Mona Lisas of their dreams.....**** I hope Ramon finds this as simple as could be, away from high sounding words that he found detestable. Some posters here didn't really brag because they enjoyed playing with words. If high sounding words, as Ramon said should not be used, then how can we justify their existense? If the whole population were simple-minded, then the word intelligent would lose its value. I hope the posters here were not intimidated by Ramon because if they were, then Ramon won this debate..... from a reader whose mind is simple but whose smile is mindful.


From: my hometown
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Wednesday, September 12, 2012

Message

Please enjoy sceneries of my hometown Bolinao


From: my home
Town_City:
Email:
To: all
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Wednesday, September 12, 2012

Message

enjoy an intermission...http://youtu.be/Xd79WXTkUtU


From: Pinay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 68.145.118.114
Date: Wednesday, September 12, 2012

Message

I have to say I will miss reading all the posts here as well especially those that lift up my spirits. I have met some of you and corresponded with some and my life is enriched having known you. Like my late father said, we can more learn more by listening and observing others. My late mother on the other hand used to admonish us that if we can not say anything nice, it is better to refrain from saying anything but being human, we can not help ourselves but blow up now and then so if I ever hurt anyone here with my past postings, mea culpa. And I wish you all the best that life can offer.


From: Dalandalan
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, September 11, 2012

Message

Just to add fuel to the fire, Ramon's word of "close" should be "closed" for proper english. This would be a good start for zarzuela numero catorsi, bring it on, he he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.252.48.93
Date: Tuesday, September 11, 2012

Message

Good point Ramon. Tell me you used tne word "demise" the simp.e word for that is death. You are doing what you said is showing off. Also indinitely should be indefinitely and the plural of bully is bullies. Those guys are using standard American English, you are using concocted Filipino English. They do not use big words, it is only big to you brcause you have small brain.


From: Ramon
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.38.35
Date: Tuesday, September 11, 2012

Message

I wish an early demise of this board and remain close indifinitely because some posters here are so ungrateful, persistent bullys and hypocrites, saying words fresh from a dictionary, accustomed to expressing themselves in metaphors even Tom Brakaw or Dan Rather hardly even say in their conversation with fellow citizens. Filipino English is full of bragging to the extent of saying words, big words not even appropriate in talking or dealing with average person in the street. Can't you guys say it in simple terms? Showcasing your aptitude in English don't even convince me that you are. "Pasikat tan pasirayew labat so getma yo", I quit.


From: Cambugan Kid
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.36.248.4
Date: Monday, September 10, 2012

Message

I guess, I will miss the exchanges among you guys. So far, your exchanges though it borders form acerbic to purely humorous provides an entertainment - as it reflects intelligence and intelletualism that keeps us glued to all your postings. From time to time I appear in this board, and posted only once here around the early part of the year. Although I am from Urbiz, post here, knowing that most of you are not from this town and only the quality of your postings makes you a bonafide member here. I am betting the last ten bucks in my pocket that BnP will be back as well as Las Vegas with many names, Yols and KB. Chao, babay and arrivederci!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Atche
Remote Name: 77.117.247.44
Date: Sunday, September 09, 2012

Message

Kung nagbabasa ka pa dito sa UMB, may posting ako para linawin ang sinasabi ng isang poster na pinalayas daw kita kaya hindi ka na nagpopost. Ikaw lang ang nakakaalam ng dahilan kung bakit ka tumigil sa pagpopost at ang totoo niyan palagi kang hinahanap nila Cresal at Malasiquinian. Hindi kita pinalayas. Sino ba naman ako para magpalayas ng poster? Gusto ko sanang mag-e-mail sayo pero wala na ang e-mail ad mo sa akin at ang e-mail ad ko naman ay iba na. Pero mas maganda na yong dito ko iparating ang mensahe ko sayo para malaman nilang wala akong itinatago. May posting sana ako dito pero nagkamali ako at doon ko naipost sa SCMB. Kaya kung gusto mong mabasa magpunta ka na lang doon kasi hindi ako marunong mag-paste. Yan ay .... kung gusto mo lang naman. Salamat.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.44
Date: Sunday, September 09, 2012

Message

Pasensya kila. Aksidente labat ya . Agko anta no akin et diak ni-post. Say antak diman ed UMB. Imbagak ni nimet ya agko lan balot dia manpost. Agko ya ginagala.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Kuatit.... ito ang sagot ko sa'yo.
Remote Name: 77.117.247.44
Date: Sunday, September 09, 2012

Message

Ito ang sagot ko sa mga sinasabi mo. Tatagalogin ko na kasi may isang nagbabasa na hindi makaintindi ng Pangasinense at nagtatanong sa akin kung bakit daw ganon ang sinasabi mo at hindi naman naniniwala sa'yo ang taong yon. Maraming nagsasabing sagutin daw kita. Sinagot kita hindi para maliwanagan ang isip ng mga taong nakakabasa ng isinulat mong puro kasinungalingan. Sinagot ko ito para malaman mo ang totoo kasi mukhang nakakalimutan mo na yata ang mga nangyayari sa SCMB at UMB at kung hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, wala akong pakialam. Ang mga regular posters at mga taong nakakakilala sa'yo at sa akin at kung ano talaga ang pinag-ugatan ng lahat ang makakapagsabi ng totoong nangyari.( TIME TO ENLIGHTEN SOME POSTERS THEN: (1)Time to enlighten some posters ? For what? (2) Two different posters from LV who post here and occasionally post in Urbiz. One posts when trouble starts. (3) I have met them both. One from STB and one is from Urbiz., the biggest critic in that MB ( that's a big big lie!) (4) The biggest critic in that MB is it's own native son. Kuatit, kailan yon? Huwag kang magimbento ng estorya mo dahil kahit kailan walang lalaking taga UMB na critic sa kanyang mga kababayan. Tahimik ang mga lalaki dito at hindi ganyan ang kanilang ugali. Alam nila ang nangyayari kahit hindi sila nagpopost dahil nagbabasa sila. Kung mayron mang nagsasabi sayo na taga Urbiz.siya at sabi mo number one critic, yan ay sa isip mo lang. Sabi mo pa , and if he has the balls, he should not let the fall. Atche knows him as well( eh ano sa akin?) Akala mo ba magagalit ako kung sino man yon? Hindi ako magagalit kasi wala naman talaga. Two posters from Washington DC.... ito ang sagot ko. Hindi ako intresadong malaman kung sino sila (siya ) dahil alam ko na kung sino "siya" at hindi sila dalawa kungdi "iisa." Remember Atche? Yup she's pure Urbiztondonian, she was born there yet her infamous townmate managed to drive her away. Sagot ko: Hindi ko siya pinalayas dahil wala akong karapatang magpalayas dahil hindi ko ugali yan at wala akong karapatang magbawal sa kahit sinong posters dito dahil nakikigamit din ako. Sabi mo: Atche had the balls to tell her townmate that she's wrong when she is wrong. Remember Atche told you " Ibaan ta ka sirin dia , piano walay katongtong mo." because you were the only poster in that town, but hey when you started meeting friends there, you drove her away. "Big lie again." Kuatit.... nakakatawa ka talaga. Saan mo pinagkukuha ang mga pinagsasabi mong ito? Ikaw na rin ang nagsabi na Atche has the balls that when her townmate is wrong she's wrong. At ang sinasabi mong when I started meeting friends, I drove her away. Si Atche pinalayas ko? Wow!!! grabe ka talaga. Alam ko kung bakit hindi na siya nagpopost. Ang totoo niyan kahit hindi na siya nagpopost ay nagee-mailan pa kami noon. Ang pinakahuling posting niya ay noong nakipagsagutan siya sa isang tao doon sa Malasiqui. Sayang at wala na yong posting niya doon. Yon ang dahilan kung bakit siya tumigil. Ilang beses kong ine-mail para magpost ulit dito pero ang sabi niya titigil na siya sa pagpopost para malayo siya sa kasalanan. At ang sinasabi mong pinalayas ko siya dahil may nakilala na akong mga kaibigan, mali ka. Ang mga kaibigan kong yan ay mga dati na, na nakilala ko pa sa SCMB at Malasiqui. At kung sa akala mo ay kakagatin ko ang pain mo para awayin ko si Atche, nagkakamali ka. Hindi ako naghahanap ng kaaway. Kaibigan ang hinahanap ko at katahimikan. Hindi ko talaga alam kung bakit ganyan na lang ang galit mo sa akin. At hindi ko rin alam kung bakit ganito kakontrobersyal ang MB na ito . Ang masasabi ko lang tigilan niyo na ako para hindi kayo bumaba sa LEVEL ko. Sana maliwanag na ito sayo.


From: pilyosopo tasyo
Town_City:
Email:
To: Requiem
Remote Name: 65.28.15.231
Date: Saturday, September 08, 2012

Message

To the Zarzuela... It was indeed fun the last few years when we bantered to our heart’s content. I stumbled on this forum about six years ago and had fun expressing my thoughts, pouring out what is in my mind. A lot of readers enjoyed it, others tried to trash it and others came to contribute their ideas, so the potpourri became a stew of thoughts, from ridiculous to funny and to outright thoughtful. But this place became a victim of its own success when new posters stopped joining the fray, and new infusion of ideas did not flow. It is like a country where new immigrants stopped coming, leaving alone its residents until they were milked of every new idea they had. So as the curtain goes down, the regulars will go and hibernate, hopefully reinvigorated after a while and would come itching to post because they are addicted to the computer, hehehe.


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, September 06, 2012

Message

It was good while it last! The fat lady sings, and the curtain eventually dropped. The moro-moro is ended!


From: kuats
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Thursday, September 06, 2012

Message

I guess this is the beginning of the end? Time to enlighten some posters then. Let's start with Las Vegas, there are two different posters from LV who post here and occasionally post in Urbiz. One posts when trouble starts the other is always starting trouble! I've met them both, one is from Sta. Barbara and the other IS from Urbiztondo,... the biggest critic in that MB is its own native son. And if he has the balls, he should not let others take the fall. Atche knows him as well. There are also two posters from Washington DC area. One has the verizon connection AND Dept. of Human Services IP:). The other one is like what Tibbs said, a phantom. BUT let me take a stab at who he is. Remember the guy who posted here asking whether we know people in the Bay Area, Stanford in particular? His daughter went there at the time, remember him? He made a mistake of using that same IP from way back then, hehehe. Remember Atche? Yup, she's pure Urbiztondonian, she was born there, four generations I believe of her family, yet her infamous townmate herself managed to drive her out of that MB because Atche had the balls to tell her townmate that she's wrong when she's wrong. (Remember when Atche told you "Ibaan ta ka sirin dia, piano walay katongtong mo" because you were the only poster in that town, but hey when you started meeting new friends there, you drove her away.) I made a mistake of posting in my... how do you say it? Baley kon nanpusegan? My grandmother, mother, and I were all born there, but I was told by Atche's infamous townmate that she doesn't know me and that she doesn't want to talk to me. WOW of all WOWS. Remember Pinayak, the mother of all kuatits, heheh. Well, Atche's townmate still thinks the DC posters, including me, were really rude to her and tells her stories in UMB not knowing what actually happened. Antomay imbaga to may sakey? "Ginawa to tan anta maestra pa nimet" followed by her usual Godblessyou. Here's the plot: Pinayak met Gorio in the internet, they conspired to ruin a few people because Gorio wanted to get even with them. To say that Gorio had connections is an understatement, heheh. They would chat online and while chatting, Gorio would tell her what to say to the DC posters. Gorio let it all out, anything said to him in confidence he told Pinayak and Pinayak would purposely egg the posters and start an argument. How do I know all these? Pinayak had the sense to find all the people affected by her actions through FB and asked for forgiveness. She sent out messages, chats, e-mails, you name it, just to prove she was coerced. Hmmm, desente? rude? mareen? mabalaw? Why not look at the mirror in front of you first??? ______ SCCMB posters, i'll see you in another forum then. Lights out.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Thursday, September 06, 2012

Message

I believe Kuats hit the nail on the head by stating that when posters received contrary opinion, rather than further defending or explaining their position and convincingly rebutting the otherwith rationale questions – they result in calling you “mabalaw” and similar terms. And when you respond to them they say they say, you made them forget their religious commitment and the evil spouting from their respective tongues was triggered by your response. I have heard this from the child, but for an elderly to come with this excuse would reflect on that person’s inability to come with better or convincing response, call it deficiency in thinking process or uncollected thoughts or someone we call in Pangasinan, Lipak Libong – someone who engages the mouth prior to the brain. These boards are public forum, and I thank the webmaster for doing this service. The nature of public forum is that your comment is open to scrutiny. To give respect to other posters here, I will restrain myself from further posting, and by the way that is not defeat, it is just I have to understand that not all people are capable of rationalization. And to further engage them would be pulling myself down that person’s level. And they call you atapis? Atapis there is a hope for cure - empty head is permanent condition.


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

Too many words, too long a paragraph boggles the mind. The delivery should be concise and the elaboration must be minimal. _____ Specially, some posters seldom uses punctuation to keep words sticking together. _____ In a very limited space like SCCMB (no paragraph skipping allowed), a post how good it might be loses its brilliance.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

Gotta remember you are posting in SCCMB where the minds are fertile and not limited to one line interpretation. There is the conceptual, contextual and the straight interpretations to mention a few. he!he!he!he!


From: Pinay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 68.145.118.114
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

I guess the saying is open to any interpretation but what I mean is we remember the people who inspired us to be the best that we can be, people who love us unconditionally and gave us faith and confidence in ourselves rather than someone who provided us with all the material things that made our journey so much easier or people who impressed us most with their accomplishments. I still remember my teachers who were so strict and demanding for they taught me about life and prepared me to face the world. Most specially, I will forever be grateful and felt blessed to have parents who taught us by their examples and expected us to make the best of what we were dealt with, who worked so hard so we will have a better future than they can ever dream possible. I will never forget the people who saw my possibilities when I doubted myself and gave me chances to prove myself without compromising my principles and gained their trust and respect. As I approached the autumn phase of my life, I learned that the only way to avoid internal conflict and sleepless night is to act on what you believe in, to stay true to yourself. What goes around comes around so look for the best in people and any situation. Even mistakes are good if you learn from them. We can not please everyone so as long as we can live with the ramifications of our actions, then we can live and let live for we all unique and special and we can make a positive difference if we try a little harder.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

Some mountain-smart-guy said once, " People will not remember how you lived your life, how you accomplished things, how you gave your arm and leg to help others, how you made people feel good among themselves, but how you .... died." ______ Did she die fighting her demons? He died fighting the skeletons in his closet? Did she die like a rat?


From: passingthru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

It would be nice to check on something, that left an indelible mark in your life. The key you kept though rusted still works, but it could be unnecessary if the door stays open. The problem you might encounter, is how to tiptoe around a pit bull guarding the door. hehehehe!


From: BnP
Town_City:
Email:
To: correction
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

may....not many


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Wednesday, September 05, 2012

Message

they will remember you for how you made them feel about themselves...... So true, once you have the lock combination, the door will never be closed on you. However, you many not want to open it anymore unless what you have seen before still exist!


From: Pinay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 68.145.118.114
Date: Tuesday, September 04, 2012

Message

One of the great things about Filipinos is our ability to adapt to our environment. Most of us left home to seek greener pastures, we know where we came from so we work hard without compromising our moral values to provide a better future for our children and help our families back home. As my late father, my hero used to say, we learn more by using our eyes and ears and not our mouth. Even in these very cynical times, honesty and integrity still matter, our reputation precede us. Respect can only be earned even by parents from their children or vice versa, by the way we treat others in words and in deeds. Most of all, we can never fool anyone with our false bravado especially ourselves, so be kind to yourself by being true yourself for in the end, our fleeting journey in this universe will end as we came, all alone so would it not be better, when we can say as we gasp for our last breath, "what a journey, if I have to do it all over again, I would not change a thing" and hopefully, we made a little difference in someone's life. Some wise person said that people will remember you not for the things you give them or what accomplishments you have in your lifetime, rather they will remember you for how you made them feel about themselves.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Tuesday, September 04, 2012

Message

Abasak ed pagpag; "Nanlapo tayon amin ed anggapo! Say labay kon ibaga so siopa ed sikato tayo so inianak lan walay aral to tan kawes to?" Kuanda ed English, “No need to state the obvious.” Labay ton ibaga, agla nakaukulan ya ibaga so sakey ya anta na karaklan (public knowledge). Balet ta no say katongtong mo et medio kulang so pakatalos to, nepeg mon iparuntal sirin pian aga naalimoreng. Siopa so pangibabagan mo? He!he!he! Hmmm, aray kakaraom manaya. So siopa sirin so manatawag ed sikara ya kulang na pakatalos? Singa mo ibabaga ya say apoy et ampetang – akin wala so apoy ya ambetel? Natan kuanmo aray kasamak yo so marespeto ra – nen saman say respeto ya iiter da so manlapu ed estado na sakey a too, aliwan say wala ed utek to. No araman a kasamak et kapara dakan mairap, tan igalang daka, so nayarian kon ibaga ya talagan nepeg kan respetoen. Say too, ya ibaga to so kasamak ko ya, so labay ton epaanta ya walaan to. Ag la nepeg ya ibagam ya kasamak mo so too, ta say salitan kasamak so panangituring ya abeba so estado to nen sika. Natan, tepet ko siopa so manlalastog? He!he!he!he! Say katunungan tulin-tulin, kanian nakaukulan a kemelen, balet ta no kulang so gamet mo, mairap so mankemel. he!he!he!he!


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, September 03, 2012

Message

What is called "asal kalye" - the characterization of a street brawler, pure muscle no brains. Ang "street guy', is one who can survive with ease the rough and tumble world of the streets, a guy whose brain is bigger that all the - Popeyes - put together. ____ But surprisingly, I couldn't find anybody in this SCCMB who fits in this category. :):)


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, September 03, 2012

Message

"Ang taong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi nakarating sa kanyang pupuntahan." ____ Lot's wife at S & G.


From: tagalog po
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Monday, September 03, 2012

Message

malimit gamitin ang kasabihang "ang taong di alam lumingon sa pinanggalingan ay walang pupuntahan", ang mga tao kayang walang ginawa kundi isipin ang nakaraan, meron kaya silang pupuntahan???


From: english po
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Monday, September 03, 2012

Message

oh dear vicente! mentalidad ng talangka was meant to TWO posters in SCCMB who posted about being insulted because of the kayabangan and one called it paarawiay sirit by some regulars. i did not call them or anyone talangka mentality, I ASKED if filipinos coined the phrase. now as respect to what we do, here's another correction: realistically, we came from our parents, their genes inhabit our genes. the second the sperm forms with the egg life forms, isn't that the christian belief? now if you're referring to the beginning of time then as AG would have you believe, scientifically, we came from a single organism. ethically, even a die hard catholic cannot claim that we came from nothing for there is God who created us, so how can anyone call that nothing? (the last phrase is a quote from my priest.) _____ respect is earned through one's reputation, and reputation is influenced by what we say and do. our ability to adapt to situation, new and old, shows that we are learning, not just mentally, but all the intelligentsia known to man. we build our reputation by how much we are capable of learning and by moving forward with what was learned. so how can respect be bestowed on anyone not capable of the most basic principle of learning, that of moving forward?


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Monday, September 03, 2012

Message

I guess your posting about the “Talangka mentality” is being read by posters that proclaimed not visiting this MB. There are some points that need clarification, and I offer the following not for insult or in degradation of one/s mentality; for I based my evaluation on what I observed and read, and not what I heard from a third person. Thus, when someone with education and supposed knowledge makes a statement that does not square with the above, I do have the tendency to ponder on the quality of that person’s education and mental faculty. I said, ponder and not question the presumptuous statement. When one characterized generally that, we all came from nothing; I will only accept it from someone who has actual knowledge of my beginning. We were raised with self-esteem, and my foundational learning from past elementary teachers taught us that we are something….and not nothing. Despite poverty, our parents ensured proper education at reputable Institution with known reputation for teaching students to think and reason properly through use of well measured words so the exact meaning of what you say will not be misinterpreted. If you have to fight back in case of actual fire, you are well equipped. Meaning, come to a gunfight with a gun and not a knife; to borrow a phrase from Passing Thru. I love my humble beginning that reminiscing it is a pleasure. My absence was due to education and migration here, but my homebirth is always in my heart. I did not run away while young because I do not want my parents to worry about me, meaning we care at each other as a family. Running away from home sometimes is reflective of unhappy childhood, or abusive parents. So, how can one have fond memory of the childhood? And my friends, this is not bragging but an attempt to respond with reason. He!he!he!he!


From: tagalog muna
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Monday, September 03, 2012

Message

ano naman ang pagkaiba ng asal kalye sa "street smart", pareho rin ba ang ibig sabihin nito o magkaibang magkaiba dahil ang "street smart" dito ay may palasurian na maganda pero sa atin ang asal kalye ay hindi kapuri-puring gawain.


From: passingthru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, September 03, 2012

Message

Yesterday’s . . . passé. Think of tomorrow. People loves to wallow in the muddy pool of 24 hours ago, they cling to it like ... talangka ... not letting it go. Those ponds, these fields of dream, however - are now covered with dirt and gravel to build new beginnings, either it's SM or Robinson's, Jollibee or Chowking ... Chopsticks anyone? hehehehe!


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Monday, September 03, 2012

Message

I grow up in the barrio, and lived with people with very little education. My parents were one of them. Their knowledge gathered from their individual experiences in overcoming obstacle of poverty. Thru this, they developed Commonsense reasoning a branch of Artificial intelligence concerned with replicating human thinking enabling them to develop cognitive architectures that support multiple reasoning methods and representations. I listen to them daily as they warm themselves early morning around bonfires; exchanging jokes, opinions as they wait for the early morning vendor of “binuburan.” Their calculations of the amount of harvest, palay or fishpond were amazing as they can come to the closest count if not exact count. Their memory of past events, guide their evaluation of the future to come; and that memory serves as the recordation of facts outside any written documents. Their words are their honor and their promise will be fulfilled comes hell or high water. Unfortunately, this culture or practice was never passed down – for the youth of today failed to observe. I missed yesterday!


From: hehehe pa rin
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Sunday, September 02, 2012

Message

naman, napakalaki ng deprensiya! ang tribong talangka ay nasa likod ng kanilang mata ang nasasabing utak nila. samantalang ang tribong monamon, ang kanilang utak ay nasa likod ng kanilang ilong. sa paghanap ng pagkain, ang mga isda ang gusto ay yong amoy ng mga buhay pang mas maliit sa kanila na isda rin. pero ang mga alimasag pag silay naghanap ng kakainin, ang nakikita ay yong mga balat ng manok, kaya sosyal pa rin ang mga talangka kaysa monamon! AT kong ang mga dungeness crabs ay tahimik, ang mga hermit crabs naman ay sobrang ingay,... lalo na sa gabi, nocturnal kasi sila.


From: passingthru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, September 02, 2012

Message

Ano naman ang pagkaiba ng ... mentalidad talangka ... sa mentalidad monamon? ____ Kung totoosin ang ... mentalidad talangka ... ay nararapat lamang sa Pilipinoy. Ang talangkang Pinoy ay nagoogali na tatapakan/hihilain ka kung nakikitang lalabas ka sa kahirapan. _____ Iyan ang paghihiwalay ng ... mentalidad alimasag ... ng Kano at ang talangkang Pinoy. ____ Makikita mo sa paguugali ng ... dungeness crab ... na pagsila ay nagsamasama tahimik lahat - walang hilahan, walang tapakan. ______ Maraming ayaw ng tatawaging Pilipinoy - ikinahihiya na ang pintas na ito. _____ Which could be interpreted as ... "I was born Pilipinoy, but I think and live a Yankee: therefore I am a Yankee." hehehehe!


From: hehehe ulit
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Sunday, September 02, 2012

Message

ang alam ko ang mga talangka dito ay may mga gps kaya pa-abante, pa-urong, pa-kanan at pakaliwa kayang kaya nila yan. ang alam ko rin, pero pa-alala lang na yong aso ko ay malimit akong mautakan, yong talangka na mentalidad ay nakuha sa analogo ng mga talangka na nasa loob ng timba. kong may aakyat na pataas dahil nagkataon na may nasuwertehan na gps, yong walang gps na mga talangka sa ilalim ng timba ay pinaghihila siyang pababa dahil sa inggit lang nila. PERO, ito ang dapat palasurian ng kasabihang mentalidad ng mga talangka: yong mga talangka na taga baryo ay hindi alam gamitin ang gps kaya nagpapatong-patong sila sa ibabaw ng isat isa para lang makarating sa taas ng timba AT para sila lahat ay makawala,...huwag lang bitiwan yong nasa huli. sandali muna at ako'y gagawa ng sawsawan, suka, patis, at sili.


From: passingthru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, September 02, 2012

Message

Ang isang tao ay masasabi mong Pilipinoy, dahil kapag nakakakita ng kambing sasabihin niya na ... cortadora. hehehehe! ______ At saka kung tanongin mo kung ano 'yong halaman na umaakyat sasabihin niya ampalaya kahit na bougainvilla. hehehehe! _____ Masasabi mo rin na Pilipinay kung sasabihin niya ang alimasag ay lumalakad na paurong hindi abanting pakaliwa o pakanan. hehehehe! _____ Lalo kung mahilig magtanim ng halamang bubulaklakin isisigaw sa iyo mga orkidyas ang nasa bakuran niya kahit na ... talahib. hehehehe!


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Sunday, September 02, 2012

Message

Hindi siya Pilipino, Santa Barbarian siya. he!he!he!he!


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, September 02, 2012

Message

Hindi ako, Pinoy ... ikaw lang! hehehehe!


From: hehehe
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.128.2.14
Date: Saturday, September 01, 2012

Message

pilipinong-pilipino talaga tayo ano? kong hindi matanggap ang katutuhanan ay siyempre mayabang at paarawiay sirit ang mga posters, lalo pa't english ang ginagamit. napakababaw namang paniniwala yan. para bang mga fourth graders, hehehe, pag may batang taas ng taas ng kamay dahil siyempre alam ang sagot sa tanong siya yong bibinyagan ng geek o kong ano ano pang gustong itawag. palibhasay may nakalampas sa kanila ng karunongan, abilidad, o kakayahan siyempre sila ang nagkasala at may deprensiya. sa palagay ko ay pilipino rin yong nag-imbento ng kasabihan na "talangkang mentalidad"... hmmm, ano na nga ba yong english non? mag rock and roll na muna ako:):):)


From: passingthru
Town_City:
Email:
To: siak met
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, September 01, 2012

Message

" Different drummers for different tunes." It goes with the territory of whom some of these posters has that Narcissistic approach to life, that drives away the interest on participation. ____ And some are quite edgy in anticipation - the perception, which at times a poster is scrutinized on his/her quality of structured sentences, the impact of delivery ... or the proper usage of punctuations. _____ It could be construed as self-serving, but on the contrary this SCCMB is no ordinary site, where you can just say anything you want with impunity - there're consequences to pay, when you fly too high and getting cut down with machine gun fire.


From: Siak met
Town_City: San Carlos
Email:
To: Passing tru
Remote Name: 71.110.7.147
Date: Saturday, September 01, 2012

Message

In the begining there were so many posters in this board balet nen alikas da ya paarawian labat na sirit so nagagawa 95% ed sikara so naandipat ya singano anyani. Aliling day bulasin akilotan ya agda antay laen da. Just my point of view.


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, September 01, 2012

Message

What's being seen in this board, is the surreptitious appearance of critic(s) to attack without cause, and when meet with withering fire he/she backs off like ... a burglar ... in the night who when she finds out the house, is protected by all means unimaginable. _____ Ganyan ang nangyayari dito sa mga tao na biglang lalabas sa gubat na parang ahas na kakagat bigla, ngunit kung malaman na protektado and papasukan nila - biglang aatras at nagmamakaawang sia'y pirdodahin sa kanyang pagkakamali. _____ Ontan so nagagaoad dia ed saray oleoleg ya ompaway ya bigla ya mangetquet, balet no alikas dan padir manaya so aquetquet da, onatras ira ya singa ason akalbuan na lamao.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Saturday, September 01, 2012

Message

Say walay kanepegan ya manbawal ed sakey a mibibiyang ed sayan linat so say administrador na “Website” labat. Say SCCMB manlapud gapo so niduma ed arum eran MB ta dia, no walay inkorit mo so nayarin wala so onebat ya say pananisia to et niduma ed sika. Amin walay kanepegan dan mangiusay na liknaan dia, balet to iniusay mo dia say labay ton ibaga so lukas ed amin ya tepetan odino onsumlang era ed insulat mo. No agmo nitepel so petang ed kusina, so agka la mibabali dia; no onla ka ed duelo na paltogan, so agka labat mangaawit na punyal ta kataten daka labat. Say labay ton ibaga so nakaukulan ya nayarian mon talindegan so inbagam, narayian mon ipaliwawa diad biskeg na katunungan so ibabagam. Balet ta aray arum a mibibiyang so Pangasinan la so panangipapaliwa ra so aliwa nin malinew; mangipatnag na ataw-taw ya kanonotan. Lalo la no nankakanat la so panagsulat da. Insan ibaga da ya babalawen era. No agmo labay so nabalaw, agmo la isusulat dia. Labay kon ibaga, agka la miinuman no nabuek ka ed sankaterter a sioktong o tuba. Ipaserayew ko so panagbalikas ko met na Pangasinan, lapud say Pangasinan so balikas a nanpusegan, walad pusok a lanang.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Saturday, September 01, 2012

Message

Ang may karapatan na magbawal o pumayag sa isang nagpapahayag ng kuro-kuro dito ay nakasalalay sa administrador ng “Website” na ito, at wala sa mga nakikihalubilo dito. Ang SCCMB ay mulat sa simula ng pakikipagugnayan ko dito ay naiiba sa lahat ng MB dahil dito ay lahat ay may karapatan na batikusin ang iyong isinulat. Kung isinulat mo dito dahil sa nakagawian, ay aasahan mo na mayroong sasagot na may naiibang paniniwala; at kung hindi mo kayang ipagtangol ang iyong isinulat ay huwag dapat damdamin at di na dapat pang isulat dito. Ang sabi ng isa dito ay kung hindi mo kaya ang init sa kusina, ikaw ay umalis; at kung ikaw ay pupunta sa barilan, huwag kang magdadala ng sundang lamang. Ibig sabihen niya ay kinakailangan nararapat ang dala mong sandata kung ikaw ay makikipagtugmaan.


From: Rubari Taaw
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Mabuti po naman at pinayagan ninyo akong magpahayag ng sarili kong kuro-kuro at damadamin patungkol sa talakayan dito.Maraming Salamat po!!!


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Dahil sa tinagalog mo, sasagutin din kita sa wikang pinili mo. Kung iyo sanang susuriin and dahilan ng palitan ng ganitong usapan, ay maiintindihan mo na ang pahayag na malalim ang mga English dito ay pagbatikos at panglalait. Ang usapan naming dito ay hindi lang sa isang talakayin kundi talakayin na may kaugnayan sa pilosopiya ng mga tao, o kaya sariling paniniwala. Hind pinipigil ang pagpapahayag ng paniniwala, subalit kung ang pagsasalay mo ng iyong paniniwala dito ay sasabihin na karapatan, ang pagtalakay sa pamamagitan ng pagsangayon, o hindi pagsangayon a isa ring pag-gamit ng karapatan na iyan. At, maasahan mo na ikaw ay sasagutin. Siguro at pareho tayong gumagamit ng wika nating pambansa, tayo ay mauunawaan mo ang iminumungkahi ko sa iyo.


From: Rubari Taaw
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Friday, August 31, 2012

Message

"To be KIND is more important than to be right.Many times , what people need is not a brilliant MIND that speaks but a SPECIAL Heart that listens"...............from Wisdom Quotes..


From: Rubari Taaw
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Friday, August 31, 2012

Message

hik,hik.hik naparami yata kayo ng nainom na alak kaya nanginginig mga daliri,malabo pa mga mata ninyo, paulit-ulit pa kayo...


From: Rubari Taaw
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Oo nga..174...di kita intindi kasi bulol ka magpost .LOL!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.252.120.203
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Heheh sabiheb mo taew di kaho bobo nahirap la g kayong umintindi


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.252.120.203
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Heheh sabiheb mo taew di kaho bobo nahirap la g kayong umintindi


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.252.120.203
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Heheh sabiheb mo taew di kaho bobo nahirap la g kayong umintindi


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.252.120.203
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Heheh sabiheb mo taew di kaho bobo nahirap la g kayong umintindi


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, August 31, 2012

Message

There's no problem bragging, if you can withstand the heated scrutiny with proper knowledge. Sometimes people interject ... misasalaok ... even though they haven't brushed their teeth. Yes, it is extremely believable what BnP, is talking about the intricacies of the English lingo - in its proper usage. Often times, words used to elaborate on a given discourse goes way-off base, that a mediocre person could feel offended why posters like BnP, will not go down to their level of egregious deficiency. ___ And why should he? If you can't stand your ground with him conversationally .... get the freak out. DON'T BLAME HIM BLAME YOURSELF!


From: Rubari Taaw
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 78.34.10.150
Date: Friday, August 31, 2012

Message

until now...mayabang pa rin.di dpat ipagyabang ang kagalingan ninyo sa Inglis.Di ito nangangahulugan na matatalino kayo kaysa ibang tao diyan.Kaya nagsilayas mga posters di lang sa bobo kami sa salitang Inglis kundi na rin sa mga ibang nga dahilan.This site was not created for us to compete in intelligence and to show off our knowledge and eloquence in the English language.I have the feeling that the site has been misused by some who have gone too far and misunderstood the true intention and objective of this Website.Thank you!!!..my personal opinion.


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Aratay ondadalandalan dia ya onkonineng no antoy tongtongan lalo et English, so natatalagnao ira lapod ag natokor na sankabenbenan dan kacabatan. ____ Sangkakotsaran danom so panlalangoyan da. ____ Kagagatas ni cabibilan da. hehehehe! ____ Kanian labay damet komon so ... onboriki ... balet say makacasbel ompano pader so nadombo ra et napalagapag so kangipenan da. _____ "Don't come to a gunfight with a knife."


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Friday, August 31, 2012

Message

Araramay aga kono manbabasa ed sayan linat so kuanda so araldaralem kono so English tayod dia. No ag era manbabasa dia, akin panoy pangibaga da so araldaralem so English dia. Hmmmm....atatapew nen say kinaykay na manok amon tepet iman. Insan say sakey ni so aliwan aralem so English dia, kuanko, atapew so kanonotan mo, nalener ka ed sankabibin danum, tan mainomay ya nakilotan so kanonotan mo. Singa akilotan a bulasi a sungap-sungap kalamor. he!he!he!


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Thursday, August 30, 2012

Message

Your statement, “ Visayan ladies are fairer and prettier” is not true. I have known women across the country; and fairer and prettier is not endemic to Visayan as I have been in the company of equal if not prettier women from our side of the country. First let us distinguish what you mean by fairer complexion; which I believe you attribute that to light skin. My definition of fairer complexion is based on the texture of the skin, smooth and silky and has nothing to do with color. You may have intimated Visayan may have occidental features, occidental features is common everywhere as there are plenty of Spanish descendants across the county. In fact, you will see them among the Mountain province ladies, and also from the north as far as Aparri. You will also find plenty of Chinese descendants in Lingayen that attributes to light skin Chinese looking ladies in that part of the province. This is because Limahong and his group’s last retreat was Lingayen and Sual. You will find pretty ladies across Luzon, ie. In Pampanga, Rizal, Bulacan, Quezon, Ilocos and the Bicol Regions. But one thing that differentiates the Visayan woman is her openness with her emotion; not bashful in telling a man of her attraction. This does not diminish reservation; and when misinterpreted a man would be in a shock. Most will agree with me that beauty is not dependent on the color of the skin or just the face. All the element in the body must be taken into account, focusing on what is visible and assess whether the rest of the elements complements. No one can tell me that our Pangasinense women are more reserve or hard to get; for overcoming the difficulty lies on the approach followed by convincing persistence; all of these contribute to a successful discovery of what lies inside. However, I would say that blond hair in an Asian face is a sure turn off for me.


From: passingtru
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, August 30, 2012

Message

Besngao - to express/expression. Feelings - liknaan, e.g., Si Masiken Pinong ... inbesngao (expressed) ... to'y ... liknaan ... to'd sama'y bii - ya sa'y panangaro to, singa panangaro na ... baboy ed inoras.


From: Pinay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.0.107.54
Date: Thursday, August 30, 2012

Message

I should have read more Pangasinan books when I was young for I seemed to know only ordinary or commonly used words. Like what does besngaw mean, is it feelings? Why do have 87 dialects in the Phil anyway, is it because we comprised of so many islands that people keep to their islands before as opposed to why European countries being separated by mountains? I remember older people making the same comments as Ilocano, Kuats but worse for girls from Visayas but perhaps because they are fairer and prettier, sometimes jealousy brings out the worst in people.


From: BnP
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.163.98.74
Date: Wednesday, August 29, 2012

Message

I am quite sure that memories linger in the mind...as you are remembering not the pain but the pleasure of his company.


Back to San Carlos City page